Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 september 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van artikel 32 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 betreffende de functieclassificatie van de bedienden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2005202288
pub.
13/10/2005
prom.
17/09/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2005. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van artikel 32 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 betreffende de functieclassificatie van de bedienden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de functieclassificatie van de bedienden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14 november 2002, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 29 februari 2004, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van artikel 32 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 betreffende de functieclassificatie van de bedienden.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2005.

ALBERT Van Koningswege : Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 14 november 2002, Belgisch Staatsblad van 25 december 2002.

Koninklijk besluit van 29 februari 2004, Belgisch Staatsblad van 12 maart 2004.

Bijlage Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005 Wijziging van artikel 32 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, betreffende de functieclassificatie van de bedienden (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2005 onder het nummer 75781/CO/224)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die afhangen van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen en op de bedienden die zij tewerkstellen.

Onder "bedienden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 houdende de functieclassificatie voor bedienden.

Art. 2.De minimummaandwedden per categorie per 1 mei 2005 zijn hierna vastgesteld. Zij worden verhoogd met 0,375 pct. op 1 januari 2006.

De aanvangsleeftijd waarop pas afgestudeerden de volwaardige functiewedde kunnen genieten, rekening gehouden met de te verwerven gemiddelde ervaringstijd nodig voor de normale uitoefening van de geclassificeerde functies, is per categorie aangegeven met een plusteken (+).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Op het vlak van de ondernemingen kan een "huisweddenschaal" worden vastgesteld. In voorkomend geval geschiedt dit in overleg met de syndicale afvaardiging.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2005 en is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door een van de ondertekenende organisaties worden opgezegd met een opzegtermijn van drie maanden, betekend bij aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het paritair comité en aan elk van de ondertekenende organisaties.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de wijziging van artikel 32 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001 betreffende de functieclassificatie van de bedienden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2005.

Voor de Minister van Werk, afwezig : De Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^