Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 september 2000
gepubliceerd op 11 november 2000

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende nieuwe arbeidsregelingen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012663
pub.
11/11/2000
prom.
17/09/2000
ELI
eli/besluit/2000/09/17/2000012663/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende nieuwe arbeidsregelingen (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 juni 1987 inzonderheid op artikel 7 a) en b);

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende nieuwe arbeidsregelingen.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 18 juni 1987, Belgisch Staatsblad van 26 juni 1987.

Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1998 Nieuwe arbeidsregelingen (overeenkomst geregistreerd op 20 augustus 1998, onder het nummer 48949/CO/142.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "werklieden" verstaan : de werklieden en de werksters. HOOFDSTUK II Draagwijdte en toepassingssfeer van de overeenkomst

Art. 3.In uitvoering van artikel 7 a) en b) van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 juni 1987 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 1987), beslissen de partijen dat de onderhandelingen over de inhoud van nieuwe arbeidsregelingen, gelet op de verscheidenheid van de sector, kunnen gevoerd worden op ondernemingsvlak, en dit vanaf 1 januari 1993.

Onder nieuwe arbeidsregelingen worden verstaan de regelingen omschreven overeenkomstig de wet van 17 maart 1987 (Belgisch Staatsblad van 12 juni 1987) die ertoe strekken de uitbreiding of de aanpassing van de bedrijfstijd mogelijk te maken en de werkgelegenheid te bevorderen. HOOFDSTUK III. - Weerslag op de werkgelegenheid

Art. 4.De invoering van de nieuwe arbeidsregeling moet een positieve weerslag hebben op de werkgelegenheid met name : - toename van het aantal tewerkgestelde arbeiders met extra aandacht voor de aanwerving van personen behorende tot de "risicogroepen"; - de vermindering van het aantal dagen gedeeltelijke werkloosheid of de vermindering van het aantal in uitzicht gestelde ontslagen in het kader van de procedure voor collectief ontslag; - andere evenwaardige, onderhandelende alternatieven. HOOFDSTUK IV. - Voorafgaande informatie

Art. 5.Wanneer de werkgever voornemens is een nieuwe arbeidsregeling in te voeren moet hij minstens 1 maand voorafgaandelijk aan de ondernemingsonderhandeling schriftelijk informatie verstrekken aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis aan de werknemers van zijn onderneming en de vertegenwoordigers van de vakbonds- en werkgeversorganisaties in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, dit laatste door een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

De informatie moet betrekking hebben op het soort arbeidssysteem en de factoren die de invoering ervan rechtvaardigen. HOOFDSTUK V. - Onderhandeling op ondernemingsniveau

Art. 6.De onderhandeling op ondernemingsvlak moet ten minste betrekking hebben op de hierna volgende elementen : - de regeling inzake organisatie van de arbeidstijd, waaronder met name de arbeidsduur, de werktijden, de rustpauzes en de rusttijden; - de arbeidsvoorwaarden met bijzondere aandacht voor de relatie arbeid-gezin; - modaliteiten inzake de positieve weerslag op de werkgelegenheid; - wanneer er een vakbondsafvaardiging bestaat, de vakbondsvertegenwoordiging rekening houdend met de arbeidsregeling overeenkomstig artikel 8, 2° en 6° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 5 van 24 mei 1971, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen van het personeel der ondernemingen; - de modaliteiten betreffende de periodieke evaluatie van en controle op de nieuwe regeling; - de consequenties van de nieuwe arbeidsregeling op de sociale zekerheid van de betrokken werknemers; - de modaliteiten van individueel en/of collectieve terugstap naar de vroegere arbeidsregeling; - de modaliteiten inzake vorming en opleiding van de betrokken werknemers.

Art. 7.Indien er in de onderneming een vakbondsafvaardiging voor arbeiders bestaat, kan de nieuwe arbeidsregeling maar gebeuren door tussen de werkgever en alle representatieve werknemersorganisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn, een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst en de paritaire comités.

Art. 8.Indien er in de onderneming geen vakbondsafvaardiging voor arbeiders bestaat, kan de nieuwe arbeidsregeling maar gebeuren door terzake met de representatieve werknemersorganisaties van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, een collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.

Art. 9.Ondernemingsovereenkomsten die een volgens de wet van 17 maart 1987, artikel 2, 1°, 2° of 5° toegelaten afwijking beogen van de volgende wettelijke bepalingen : 1° het verbod van zondagsarbeid en de termijn voor toekenning van inhaalrust, voorgeschreven door respectievelijk de artikelen 11 en 16, eerste lid van de Arbeidswet van 16 maart 1971;2° het verbod van arbeid op feestdagen, de verplichting om feestdagen die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvallen te vervangen door een gewone activiteitsdag en de verplichting om de inhaalrust, toegekend na arbeid verricht op een feestdag, aan te rekenen op de arbeidsduur voorgeschreven door de artikel 4, 6, 10 en 11, vierde lid van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen, kunnen slechts worden afgesloten, na voorafgaande goedkeuring van die afwijking door het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Art. 10.In afwijking van de artikelen 11 en 12 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen worden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst, zoals omschreven in de artikelen 6 en 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst die het arbeidsreglement wijzigen, in dit reglement ingevoerd zodra deze collectieve arbeidsovereenkomst werd neergelegd op de Griffie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. HOOFDSTUK VI. - Toepassingsmodaliteiten

Art. 11.De bij de invoering van de nieuwe arbeidsregeling betrokken werknemers moeten tewerkgesteld zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Art. 12.De inschakeling van de werknemers in de nieuwe arbeidsregeling mag slechts gebeuren op vrijwillige basis.

Art. 13.Aan de werknemers wordt werkzekerheid geboden, dit wil zeggen dat er niet zal overgegaan worden tot afdanking om economische redenen of motieven van reorganisatie.

Indien deze redenen toch zouden worden ingeroepen zal de werkgever eerst alle andere middelen tot herverdeling van de arbeid, met inbegrip van gedeeltelijke werkloosheid, inschakelen.

Indien nodig zal hij overgaan tot een bespreking met de vakbondsafvaardiging of bij ontstentenis met de representatieve werknemersorganisaties teneinde andere maatregelen te treffen. HOOFDSTUK VII. - Sectorale evaluatie

Art. 14.Tegelijkertijd met de neerlegging van de ondernemingsovereenkomst, zoals omschreven bij de artikelen 6, 7 en 8, wordt een afschrift van de afgesloten overeenkomst overgemaakt aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen. Deze informatie gebeurt bij aangetekend schrijven.

Art. 15.Na het verstrijken van een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf 20 maart 1998, zal in het Paritair Subcomité overgegaan worden tot een evaluatie van de in de ondernemingen toegepaste arbeidsregelingen in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 42 van 2 juni 1987 en de wet van 17 maart 1987, vermeld in artikel 3.

Deze evaluatie zal zowel de gevolgde procedure als de inhoud en de gevolgen van de arbeidsregelingen betreffen.

Deze evaluatie kan eventueel leiden tot het afsluiten van een aanvullende sectorale collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK VIII. - Uitzonderingen

Art. 16.De ondernemingsovereenkomsten betreffende de versoepeling van de arbeidsduur en/of speciale tijdsregelingen afgesloten vóór 20 maart 1998 mogen worden behouden en verder worden toegepast. HOOFDSTUK IX. - Duurtijd

Art. 17.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 8 juli 1998 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd op verzoek van één der ondertekenende partijen, mits inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 september 2000.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^