Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 november 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000024015 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fusie van ziekenfondsen en goedkeuring van statuten In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusie goedgekeurd van de ziek Deze fusie werd beslist door de buitengewone algemene vergadering van elk ziekenfonds van 8 juni 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000003678 bron ministerie van financien Mandaten Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2000, wordt de heer Palings, W., inspecteur van financiën, benoemd tot regeringscommissaris bij de Dienst voor overzeese sociale zekerheid. B (...) type koninklijk besluit prom. 06/10/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000009956 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de mededeling door de gemeenten van informatie, opgenomen in de bevolkingsregisters en het ****, aan de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000009986 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 oktober 2000 : - is de heer Wouters, P., advocaat, benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie; - is Mevr. Ossieur, D., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerec - is de heer Melen, P., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het (...) type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000011421 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 10/10/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000011441 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële diensten type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012662 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende voltijdse en halftijdse brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 17/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012663 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 1998, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012695 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012699 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012713 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012715 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen in uitvoering van de wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992 type koninklijk besluit prom. 26/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012716 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1998, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 29/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000012739 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijkomende werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000012834 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2000 is aan de heer Coupienne, Jacques, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 21 mei 2000, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter, als werkgever, bij de arbeid (...) type koninklijk besluit prom. 21/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000022806 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000011422 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1999 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 27/10/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000022812 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten type ministerieel besluit prom. 27/10/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000022813 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000012756 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de cementfabrieken Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, dat in werking treedt op 27 september 2000, wordt de heer Jean-Luc BONNET, te Saint-Ghislain, als Paritair Comité voor de notarisbedienden Bij koninklijk besluit van 17 september 2000, dat i(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/10/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000027493 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de raad van bestuur van de Faculté polytechnique de Mons type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende samenstelling van de commissie belast met het uitbrengen van de adviezen voor het behalen van de attesten met het oog op de voortzetting van de studies tandheelkunde

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000036084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000021512 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State B.V.B.A. Lampo, Pierre, met zetel te 8340 Damme, Polderstraat 5, heeft op 25 september 20 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 95.988/IX-2533. Voor de hoofdgriffier, G. (...) type bericht prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000021513 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State B.V.B.A. Lampo, Pierre, met zetel te 8340 Damme, Polderstraat 5, heeft op 25 september 20 Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 95.989/IX-2534. Voor de hoofdgriffier, G. (...) type bericht prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000011460 bron raad voor de mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE C/C 00/0050 Centrum voor Organisatie en Informatica N.V./Orda-B N.V. Op maandag 30 oktober 2000, ontving de Raad voor de Mededinging een aanmelding van een beoo Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op de volgende sectoren : rekencentrumdiens(...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000035877 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Kampenhou Bij besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 wordt het erbij gevoegde plan tot gedeeltelijk(...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000009947 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 262 17 oktober 2000 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 2290/2000 van de Raad van 9 oktober 2000 tot vaststelling van bepaa(...) Verordening (EG) nr. 2291/2000 van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van forfaitair(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000015170 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 18 oktober 2000 hebben H.E. de heer Antoine François Van Dongen, de heer Chrysantha Romesh Jayasinghe, de heer Pradeep Kumar Singh en de heer Jorge Rodolfo Talice de eer gehad aan de Koning, in officiële audië Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)

document

type document prom. 13/07/2000 pub. 11/11/2000 numac 2000033090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 20 februari 1995 houdende programmatie van de opvangvoorzieningen voor bejaarden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000003413 bron ministerie van financien Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 4 februari 2000 worden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur Administratie van het kadaster Buitendiensten De heer Belot, R.A.E.L.G., directeu Officier Administratie der directe belastingen Buitendiensten De heer Thomas, G.J.M.H., ee(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000003686 bron ministerie van financien Kabinet van de Vice-Eerste Minister. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 januari 2000, wordt de heer Schuermans, F., substituut van de Procureur des Konings bij het Ministerie van Justitie, met ingang van 1 januari 2000, benoemd tot adjunc (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000022743 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 september 2000, wordt Mevr. Cloetens, Iris, sociaal controleur, met ingang van 1 juli 2000, bevorderd tot de graad van sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmil Bij koninklijk besluit van 27 september 2000, wordt Mevr. Plasky, Ghislaine, eerstaanwezend soc(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000009982 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Luik : 1 . Voor deze vacante betrekking van raadsheer, hoort de algemene vergadering van het rechtscollege waar de benoeming moet geschieden e(...) - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1 (vanaf 4 augustus 2001); - rechter in d(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000012816 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Vacante betrekking van beambte bij de griffies van de arbeidsrechtbanken te Namen en Dinant De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Belliardstraat 51, t(...) Voorwaarden : 1° volle achttien jaar oud zijn; 2° geslaagd zijn voor een vergelijkend examen (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000012833 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Vacante betrekking van opsteller bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brussel De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevr. de Minister van Werkgelegenheid, Belliardstraat 51, te 1040 Bru(...) Voorwaarden : 1° houder(ster) zijn van een diploma of een getuigschrift in aanmerking komend vo(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000008381 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van Financiën Samenstelling van een **** **** : 1. **** zijn; 2. Op 21 november 2000 houder zijn van één der vol(...) - diploma van licentiaat, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, ****-ingenieur, ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000008383 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** assistenten (****/****) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen van openbaar nut van het **** **** Gewest Samenstelling van een **** **** diploma : De (...) - diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus) (****. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 11/11/2000 numac 2000008382 bron selor - selectiebureau van de federale overheid **** van **** ingenieurs , ****-ingenieurs, landbouwkundige ingenieurs of ingenieurs voor de scheikunde en de **** (****/****) voor het Ministerie en de gewestelijke instellingen va(...) Samenstelling van een **** **** diploma : diploma van burgerlijk ingenieur, ****(...)
^