Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 oktober 2023
gepubliceerd op 26 oktober 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2000 tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2023046613
pub.
26/10/2023
prom.
17/10/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009700 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden sluiten tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, laatst gewijzigd bij de wet van 6 december 2022 om justitie menselijker, sneller en straffer te maken IIbis, artikel 20, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009700 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden sluiten tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, vooral met het oog op de toepassing van de uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn, en met het oog op het mogelijk maken van het informatiseren van de registers bijgehouden door de schietstanden;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor wapens, gegeven op 20 april 2023;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 mei 2023;

Gelet op adviesaanvraag binnen de dertig dagen die op 30 mei 2023 bij de Raad van State is ingediend met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 5 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5, derde lid, van het koninklijk besluit van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009700 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden sluiten tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens sluiten houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en het koninklijk besluit van 16 oktober 2008 tot wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten van de wapenwet, worden de woorden ", van een getuigschrift van slagen voor het theoretisch jachtexamen afgegeven door of namens de bevoegde gewestelijke overheid dat minder dan drie jaar oud is" ingevoegd tussen de woorden "van een sportschutterslicentie," en de woorden "of van een attest".

Art. 2.De minister bevoegd voor Justitie en de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 oktober 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE De Minister van Binnenlandse Zaken A. VERLINDEN

^