Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 oktober 2001
gepubliceerd op 05 januari 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 2000 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014248
pub.
05/01/2002
prom.
17/10/2001
ELI
eli/besluit/2001/10/17/2001014248/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 2000 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991, betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1997, houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract van De Post, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2000, houdende goedkeuring van de eerste wijziging van het tweede beheerscontract gesloten tussen De Post en de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 2000, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 13 van het koninklijk besluit van 22 maart 2000, houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2001, wordt vervangen door een nieuw artikel :

Art. 13.De frankeerwaarde van alle in artikelen 1 tot 10 en in artikel 12 vermelde zegels zal het tarief voor een genormaliseerde brief voor het binnenland bedragen.

De frankeerwaarde van de in artikel 11 vermelde postzegel bedraagt 15 BEF/0,37 EUR.

Art. 2.Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 oktober 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

^