Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 mei 2007
gepubliceerd op 07 juni 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201638
pub.
07/06/2007
prom.
17/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/17/2007201638/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid de artikelen 4, § 1 en 19, § 1, 4° gewijzigd door de programmawet van 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, inzonderheid artikel 65, vervangen door het koninklijk besluit van 19 januari 2005 en aangevuld door het koninklijk besluit van 22 maart 2006;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, gegeven op 16 februari 2007;

Gelet op het advies nr. 42.653/1 van de Raad van State, gegeven op 19 april 2007 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, vervangen door het koninklijk besluit van 19 januari 2005 en aangevuld door het koninklijk besluit van 22 maart 2006, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° In het derde lid worden de woorden « 31 december 2007 » vervangen door de woorden « 31 december 2009 »;2° In het vierde lid worden de woorden « 31 december 2006 » vervangen door de woorden « 31 december 2008 ».

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 augustus 1996, Belgisch Staatsblad van 18 september 1996; Programmawet van 27 december 2004, Belgisch Staatsblad van 31 december 2004;

Koninklijk besluit van 25 januari 2001, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2001;

Koninklijk besluit van 19 januari 2005, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2005;

Koninklijk besluit van 22 maart 2006, Belgisch Staatsblad van 12 april 2006.

^