Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 mei 2007
gepubliceerd op 12 juni 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201571
pub.
12/06/2007
prom.
17/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MEI 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958, betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de beslissing van 28 november 1963 en 6 februari 1964 van het Gewestelijk Paritair Comité der haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, tot instelling van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 juli 1964;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 7 juli 1964, Belgisch Staatsblad van 15 juli 1964.

Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2006 Wijziging van de statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" (Overeenkomst geregistreerd op 27 september 2006 onder het nummer 80845/CO/301.01)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, en op de erkende havenarbeiders van het algemeen contingent en van het logistiek contingent en op de vaklui.

De statuten van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" worden op de hierna vermelde wijze gewijzigd.

Art. 2.In artikel 4, § 16, 3 wordt volgende alinea toegevoegd : "Bovenop deze vergoeding ontvangen de havenarbeiders ter gelegenheid van hun pensionering een geschenk in speciën ten bedrage van 35 EUR per dienstjaar met een maximum van 875 EUR. »

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in voege op 1 januari 2006 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van 3 maanden die bij een ter post aangetekende brief wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, die uitwerking heeft de derde dag na datum van verzending.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^