Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 mei 2007
gepubliceerd op 03 juli 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende getrouwheid aan de sector

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007201555
pub.
03/07/2007
prom.
17/05/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MEI 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende getrouwheid aan de sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende getrouwheid aan de sector.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. bijlage Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2006 Getrouwheid aan de sector (Overeenkomst geregistreerd op 29 augustus 2006 onder het nummer 80662/CO/107)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever, de werklieden en werksters met inbegrip van de huisarbeiders van de ondernemingen ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, paritair comité 107 (koninklijk besluit van 29 januari 1991 - Belgisch Staatsblad van 8 februari 1991).

Art. 2.Alle werknemers met 20 jaar dienst in de sector, hebben recht op één bijkomende dag verlof (anciënniteitsverlof), met behoud van loon, betaald door de werkgever.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2006.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door één van de partijen mits betekening van een opzegging van drie maanden door aangetekend schrijven ter post, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters en aan de organisaties die erin zijn vertegenwoordigd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^