Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2013
gepubliceerd op 04 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202896
pub.
04/09/2013
prom.
17/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties (Belgische Rode Kruis) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties (Belgische Rode Kruis).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2011 Toeslagen voor onregelmatige prestaties (Belgische Rode Kruis) (Overeenkomst geregistreerd op 19 september 2011 onder het nummer 105793/CO/330) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de Diensten voor het Bloed van het Belgische Rode Kruis, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Onder "werknemers" wordt verstaan : het mannelijk en vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.

Art. 2.De bepalingen van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst stellen de algemene regels vast die van toepassing zijn op al de werknemers en beogen slechts minima te bepalen terwijl aan de partijen de vrijheid wordt overgelaten gunstigere voorwaarden overeen te komen.

Zij mogen evenwel geen afbreuk doen aan de bepalingen die voor de werknemers gunstiger zijn, daar waar dergelijke toestand bestaat.

De bepalingen van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst zijn niet cumuleerbaar met bestaande bepalingen die voor de werknemers gunstiger zijn.

Art. 3.§ 1. Onder "onregelmatige prestaties" wordt begrepen : prestaties uitgevoerd op zondag, feestdag en zaterdag alsmede de prestaties tijdens een onderbroken dienst, tijdens de avond of tijdens de nacht. § 2. De toeslagen waarvan sprake in deze collectieve arbeidsovereenkomst worden berekend op het baremiek loon pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige prestaties. § 3. De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn onderling niet cumuleerbaar. De hoogste toeslag in functie van de geleverde onregelmatige prestaties is van toepassing. De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn wel cumuleerbaar met de toeslagen voor overwerk, overeenkomstig de vigerende bepalingen van de arbeids wet van 16 maart 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 bron ministerie van binnenlandse zaken Arbeidswet - Duitse vertaling sluiten (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971). § 4. De onregelmatige prestaties op zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen zijn deze die gepresteerd worden op de desbetreffende dagen tussen 0 uur en 24 uur. HOOFDSTUK II. - Bijzondere bepalingen

Art. 4.De 24 uren van een dag worden verdeeld in 4 dagdelen : a) van 8 u.tot 18 u. : dag; b) van 18 u.tot 20 u. : avond; c) van 20 u.tot 6 u. : nacht; d) van 6 u tot 8 u : ochtend. Loontoeslag voor zaterdagwerk

Art. 5.Aan het personeel dat op zaterdag moet werken, wordt een toeslag van 26 pct. op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van deze effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.

Loontoeslag voor zondagswerk

Art. 6.Aan het personeel dat op zondag moet werken, wordt een toeslag van 56 pct. op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van deze effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.

Loontoeslag voor werk op feestdagen

Art. 7.Aan het personeel dat op een feestdag moet werken, wordt een toeslag van 56 pct. op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van deze effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.

Loontoeslag voor onderbroken dienst

Art. 8.Aan het personeel dat in onderbroken dienst moet werken, dit wil zeggen een dienst welke minstens vier achtereenvolgende uren wordt onderbroken en waarvan het begin en het einde van de dienst zich in dezelfde kalenderdag bevindt, wordt een toeslag van 50 pct. op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van deze effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.

Deze toeslag geldt voor de prestaties, verricht zowel voor als na de onderbreking.

Loontoeslag voor nachtwerk

Art. 9.§ 1. Alle uren gepresteerd tussen 20 u en 6 u worden beschouwd als nachturen en als dusdanig betaald, zowel voor de week als voor de zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Bovendien worden alle uren (of fracties ervan) van een prestatie die middernacht overschrijdt, beschouwd en betaald als nachturen zelfs indien de prestatie start vóór 20 u of eindigt na 6 u. § 2. Aan het personeel dat 's nachts moet werken, wordt een toeslag van 35 pct. op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties als ze zich voordoen op een gewone weekdag of op een zaterdag. § 3. Aan het personeel dat 's nachts moet werken, wordt een toeslag van 56 pct. op het baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige arbeidsprestaties als ze zich voordoen op een zondag of op een wettelijke feestdag.

Loontoeslag voor avondprestaties

Art. 10.Binnen het dagdeel avond zoals bepaald in artikel 4, punt b) van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt voor prestaties uitgevoerd tussen 19 u en 20 u van maandag tot en met vrijdag een toeslag voor "avondprestaties" betaald van 20 pct. op het loon pro rata de duur van de effectief verrichte "avondprestaties".

Art. 11.§ 1. De artikelen 2, § 1 en § 2, alsook de artikelen 4 tot 9 zijn niet van toepassing op de werknemers die, op datum van de invoegetreding van deze overeenkomst, die van de instellingen bedoeld in artikel 1 een forfaitaire premie als vergoeding voor de onregelmatige prestaties ontvangen ongeacht het aantal prestaties, zoals toegepast in de openbare instellingen conform de omzendbrieven van de Minister van Volksgezondheid van 3 november 1972 en 12 juni 1991 (forfaitair 11 pct. van de vergoeding en de nachttoeslag van 2,0079 EUR (index basis 138,01) per uur) voor zover de instellingsovereenkomsten inzake de vergoeding van onregelmatige prestaties en toegepast op datum van inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst, van toepassing blijven. Voor zover dit van toepassing is, is hierin ook het supplement van 6 pct. en/of de vergoeding van 1,1155 EUR (index basis 138,01) begrepen, toegekend per werkelijk gepresteerd uur op zater-, zon- en feestdag (niet cumuleerbaar met de vergoeding van 2,0079 EUR (index basis 138,01) voor nachtdienst), conform de bepalingen van het protocolakkoord van 22 juni 1992 tussen de openbare besturen en de representatieve werknemersorganisaties van de openbare verzorginginstellingen.

De wijze van vergoeden van de onregelmatige prestaties van toepassing op deze werknemers bij de invoegetreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst blijft van toepassing, onverminderd de toepassing van § 2 van dit artikel. § 2. Voor de prestaties die effectief uitgevoerd worden tijdens de dagdelen bedoeld in b) en c) van artikel 4 : 1° Een toeslag wordt toegekend aan de werknemers bedoeld in § 1 van het huidig artikel voor de prestaties verricht tussen 19 u en 20 u, en dit pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige prestaties. Deze toeslag komt overeen met de nachttoeslag zoals voorzien in § 1 van dit artikel voor de prestaties geleverd tijdens de nacht.

Het wordt toegekend ongeacht de dag van de week, hier inbegrepen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag. 2° Alle uren verricht tussen 20 u en 6 u worden beschouwd als nachturen en als dusdanig vergoed, dit zowel tijdens de week als zaterdag, zondag of wettelijke feestdag.3° Alle uren en uurdelen van een prestatie die middernacht overschrijdt worden beschouwd als nachturen en als dusdanig vergoed, zelfs als de prestatie vóór 20 u begint of eindigt na 6 u.4° De akkoorden, gebruiken of gewoonten die gunstiger zijn en die van toepassing zijn op datum van invoegetreding van deze overeenkomst, blijven van toepassing.

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011. Zij is gesloten voor een onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001 inzake toeslagen voor onregelmatige prestaties, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2006.

Zij kan worden opgezegd door elk der partijen met een opzegtermijn van drie maanden, gericht bij een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten.

Art. 13.Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de voordelen bedongen in de huidige overeenkomst slechts effectief zullen toegekend worden aan de werknemers voorzover de Regering in uitvoering van het federaal meerjarenplan van 1 maart 2000, het akkoord van 26 april 2005 en het akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren privésector - 2011 van 25 februari 2011, de tenlasteneming van de kost verzekert vanaf haar inwerkingtreding ervan.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^