Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2002
gepubliceerd op 11 september 2002

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een dagvergoeding voor bestaanszekerheid

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012743
pub.
11/09/2002
prom.
17/06/2002
ELI
eli/besluit/2002/06/17/2002012743/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een dagvergoeding voor bestaanszekerheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een dagvergoeding voor bestaanszekerheid.

Art. 2.Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999 Toekenning van een dagvergoeding voor bestaanszekerheid (Overeenkomst geregistreerd op 3 april 2000 onder het nummer 54507/CO/118.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders tewerkgesteld in de bakkerij, banketbakkerij (met uitzondering van het Paritair Subcomité 118.05) en verbruikszalen bij een banketbakkerij. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. HOOFDSTUK II. - Bestaanszekerheid

Art. 2.Bij gebrek aan werk wordt aanbevolen ontslag te vermijden, maar in geval van noodwendigheid, beurtwisselingen bij de werkloosheid toe te passen, voorzover de arbeidsorganisatie het toelaat.

De hiernavolgende algemene bepalingen zijn van toepassing : - de arbeiders met meer dan twaalf maanden anciënniteit in de onderneming en die gedeeltelijk of toevallig werkloos zijn, hebben recht op een dagvergoeding voor bestaanszekerheid ten laste van hun werkgever, bepaald als volgt : jonger dan 21 jaar : 90 BEF; vanaf 21 jaar : 120 BEF; - de vergoeding voor bestaanszekerheid is slechts betaalbaar vanaf de 1e tot en met de 45e werkdag van gedeeltelijke of toevallige werkloosheid gedurende ieder burgerlijk jaar.

Art. 3.Vanaf 1 januari 2000 zal deze dagvergoeding ten laste vallen van het Waarborg- en Sociaal Fonds van de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij; - de aanvullende vergoeding ten laste van het sociaal fonds is niet aan de sociale zekerheid onderworpen, maar alleen aan de bedrijfsvoorheffing. HOOFDSTUK III. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 4.Vanaf 1 januari 2000 dient de arbeider hetzij zelf, hetzij via zijn syndicale organisatie, een aanvraag bij het sociaal fonds in via het formulier dat door het fonds opgesteld wordt. Hij stuurt het ingevulde aanvraagformulier terug naar het sociaal fonds na het einde van de betrokken gedeeltelijke of toevallige werkloosheid.

Het sociaal fonds betaalt de aanvullende vergoeding op de bankrekening van de arbeider. HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid betreffende de bestaanszekerheid 1997 en 1998 voor de arbeiders tewerkgesteld in de bakkerij, banketbakkerij (met uitzondering van het Paritair Subcomité 118.05) en verbruikszalen bij een banketbakkerij.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1999 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan opgezegd worden door een der partijen mits een vooropzeg van drie maanden bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 juni 2002.

De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX

^