Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002003385 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Vervreemding van onroerende domeingoederen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Charleroi "Rue Petite Aise" en "Sentier de la Limite", een grond voor een oppervlakte van(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002000602 bron ministerie van binnenlandse zaken Oprichting van de lokale politie Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt de lokale politie van de politiezone van Wezet/Blegny/Dahlem/Oupeye/Bitsingen/Juprelle ingesteld op datum van 1 januari 2002. type koninklijk besluit prom. 05/09/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002002206 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011287 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van justitie, en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie voor boekhoudkundige normen type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011289 bron ministerie van economische zaken en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een werkend lid van de provinciale commissie voor de distributie van de provincie Oost-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 07/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011326 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011331 bron ministerie van economische zaken, van tewerkstelling en arbeid, van verkeer en infrastructuur en van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie type koninklijk besluit prom. 17/05/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012658 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de arbeiders van de groenteverwerkende nijverheid type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012739 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de spreiding van de wekelijkse arbeidsduur in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012741 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding boven de werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012742 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het recht op deeltijdse loopbaanonderbreking van arbeiders die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben type koninklijk besluit prom. 17/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012743 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een dagvergoeding voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012747 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de samenstelling en de reglementering van de geschillencommissie in de sector van de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij type koninklijk besluit prom. 12/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012793 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de premies in de sector van de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012875 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2001-2002 voor de fruitsorteerders type koninklijk besluit prom. 17/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002012883 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende het sociaal akkoord 2001-2002 voor de havenarbeiders van het algemeen contingent type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002022688 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2001 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het Federaal Borstvoedingscomité type koninklijk besluit prom. 02/08/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002022689 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1999 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011243 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 19/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011244 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 102 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 19/06/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011246 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 8 tot erkenning, bevestiging van erkenning en intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 04/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011282 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011306 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002027780 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 juni 2002, wordt de "N.V. Despeghel Trans", met ingang van 18 juni 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van Bij ministerieel besluit van 30 juni 2002, wordt de "S.A. Asea Brown Boveri", met ing(...)

decreet

type decreet prom. 17/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002029458 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd type decreet prom. 05/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002036131 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van het Vlaamse Gewest afhangen type decreet prom. 05/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002036133 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 november 1988 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de openbare instellingen en publiekrechtelijke verenigingen die van de Vlaamse Gemeenschap afhangen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002036026 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 september 2001 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse regering type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002036142 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake de organisatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in het gewoon voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002036154 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de programmatie in de centra voor volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2002-2003

document

type document prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002002243 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Organisatie gezondheidsvoorzieningen » van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 25 september 2002 over een managemente(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 25 september 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univer(...) type document prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002002244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Bescherming Volksgezondheid : Leefmilieu » van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 25 september 2002 over een managem(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 25 september 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univer(...) type document prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002002245 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Gezondheidsberoepen, medische bewaking en welzijn op het werk » van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 25 september (...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 25 september 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univer(...) type document prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002002247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Bescherming Volksgezondheid : Plantaardige en dierlijke productie, verwerking en distributie van levensmiddelen » van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » Toelaatbaarheidsv(...) 1. Belg zijn. 2. Op 25 september 2002 over een managementervaring van minstens 6 jaar beschikken(...) type document prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002002246 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een Directeur-generaal « Bescherming Volksgezondheid : geneesmiddelen » van de FOD « Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn. 2. Op 25 september 2002 over een man(...) 3. Vereist(e) diploma(s) op 25 september 2002 : basisdiploma van de 2 e cyclus van univer(...) type document prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002013107 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002095037 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen een voorzorgsinstelling en een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Con De door de Controledienst goedgekeurde verrichting geldt ten aanzien van alle begunstigden beoogd d(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/09/2002 numac 2002021370 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Te begeven betrekkingen 1.1. Bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Ruisbroek 1.2. De kandidaten moeten de volgende algemene toegangsvoorwaarden vervullen : - Belg zijn of bu(...)
^