Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 06 september 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de vaklui

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018012693
pub.
06/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de vaklui (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende het sociaal akkoord 2017-2018 voor de vaklui.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017 Sociaal akkoord 2017-2018 voor de vaklui (Overeenkomst geregistreerd op 8 februari 2018 onder het nummer 144463/CO/301.01) Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen en op de vaklui die zij tewerkstellen.

Tweede pensioenpijler

Art. 2.De bijdragen die bestemd zijn voor het sociaal sectoraal pensioenstelsel en gestort worden aan het compensatiefonds voor bestaanszekerheid worden als volgt vastgesteld : Vanaf 1 januari 2018 : - 1,75 pct. op het door de werkgevers aan CEPA opgegeven brutoloon voor gepresteerde taken wordt gestort op de individuele rekening van elke werknemer; - 1,40 pct. op het door de werkgevers aan CEPA opgegeven brutoloon voor gepresteerde taken voor de financiering van het collectieve luik; - 1,75 pct. op alle andere lonen en vergoedingen onderhevig aan RSZ en op het enkelvoudig vakantiegeld.

Hospitalisatieverzekering

Art. 3.Het "derdebetalerssysteem" blijft behouden. De hieraan verbonden kosten worden ten laste gelegd van het compensatiefonds voor bestaanszekerheid.

Anciënniteitspremie

Art. 4.De anciënniteitspremie blijft toegekend als volgt : a) Bij 25 jaar anciënniteit een premie gelijk aan het basisloon havenarbeider algemeen werk x 21;b) Bij 35 jaar anciënniteit een premie gelijk aan het basisloon havenarbeider algemeen werk x 42. De periodes van erkenning als havenarbeider van het algemeen contingent, van het logistiek contingent en van inschrijving als logistieke werknemer met veiligheidscertificaat of als vakman worden voor de an-ciënniteit in aanmerking genomen.

De uitbetaling gebeurt in de maand na het bereiken van de vereiste anciënniteit.

De premie wordt ook uitbetaald indien de vakman de vereiste anciënniteit bereikt in het jaar dat hij toetreedt tot de regeling voor verminderd arbeidsgeschikten.

Kleine verlet bestuursleden

Art. 5.De bestaande regeling wordt vanaf 1 januari 2018 uitgebreid tot maximum 15 dagen per bestuurslid zonder dat het totaal aantal dagen voor alle bestuursleden samen meer dan 600 mag bedragen. Dit maximum is van toepassing voor alle arbeiders waarvan de loon- en arbeidsvoorwaarden bepaald worden in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd.

Pro memorie

Art. 6.Alle langlopende collectieve arbeidsovereenkomsten met betrekking tot de loon- en arbeidsvoorwaarden die niet zijn opgezegd, blijven onverkort van toepassing.

Sociale vrede

Art. 7.Uitgezonderd eventuele technische aangelegenheden stellen de ondertekenende organisaties en hun leden tijdens de toepassingsperiode van deze collectieve arbeidsovereenkomst noch op het niveau van de bedrijfstak, noch op het niveau van de ondernemingen nieuwe eisen en waarborgen zij het behoud van de sociale vrede in de haven van Antwerpen.

De syndicale premie wordt slechts aan het "gemeenschappelijk vakbondsfront" van de haven van Antwerpen uitbetaald, indien de sociale vrede in die haven volledig door de werknemers wordt nageleefd.

Geldigheidsduur

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2017, tenzij anders bepaald. Zij treedt buiten werking op 1 april 2019, tenzij anders bepaald.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^