Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 maart 2015
gepubliceerd op 02 april 2015

Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011139
pub.
02/04/2015
prom.
16/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAART 2015. - Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 295;

Gelet op de kaderwetten betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen, gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 29/08/2007 numac 2007023272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 21/08/2007 numac 2007023247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 50quinquies van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 30/08/2007 numac 2007023238 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35bis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 03/08/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007023230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, artikel 9, § 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1985 tot bepaling van de regels inzake de organisatie en de werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende intellectuele beroepen zijn opgericht, artikel 7, § 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 oktober 1995 en 12 augustus 2000;

Gelet op het arrest nr. 228.258 van 3 september 2014 van de Raad van State, waarbij het koninklijk besluit van 4 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/10/2012 pub. 17/10/2012 numac 2012011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten sluiten tot benoeming van de heer Luc De Decker als voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten werd vernietigd;

Gelet op de kandidatuur ingediend op 13 januari 2012 door de heer Luc De Decker, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, en de kandidatuur ingediend op 8 mei 2012 door de heer Stefaan Desmet, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

Overwegende dat beide kandidaten voldoen aan de wettelijke voorwaarde voor de benoeming voor de functie van voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten;

Overwegende de functie van de heer Stefaan Desmet als voorzitter van de Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sinds 1995;

Overwegende dat de heer Stefaan Desmet vertrouwd is met meerdere materies die relevant zijn voor de uitoefening van de functie;

Overwegende de functie van de heer Luc De Decker als voorzitter van Nederlandstalige Kamer van Beroep, eerst bij het vroegere Beroepsinstituut van Boekhouders en vervolgens bij het huidige Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, sinds 1992;

Overwegende dat de heer Luc De Decker vertrouwd is met meerdere materies die relevant zijn voor de uitoefening van de functie;

Overwegende de functie van de heer Luc De Decker als lid - magistraat bij de Commissie van beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, zowel als plaatsvervanger als effectief lid, sinds 2000;

Overwegende de functie van de heer Luc De Decker als lid - magistraat bij de Commissie van beroep van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zowel als plaatsvervanger als effectief lid, sinds 1997;

Overwegende dat middels brieven gericht aan de Minister bevoegd voor Middenstand d.d. 3 april 2012 en 14 augustus 2012, door de rechtskundig assessor van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer melding werd gemaakt van onregelmatigheden begaan door de heer Luc De Decker in de uitoefening van zijn functie als voorzitter, respectievelijk betreffende de oproeping van de plaatsvervangende leden en betreffende het niet samen voegen van zaken;

Overwegende het schrijven van de heren Micholt, Demuynck en Jans, respectievelijk voorzitter en leden van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer, door hen op 27 april 2012 gericht aan de Minister bevoegd voor Middenstand, waarin ze zich verwonderen over de uitspraken van de Kamer van Beroep waarbij volgens hen in bijna 3/4en van de gevallen de tuchtrechtelijke schrappingen uitgesproken door de Uitvoerende Kamer in beroep worden herleid tot minimale sancties en vrijspraken;

Overwegende het schrijven van de voorzitter van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten door hem gericht aan de minister bevoegd voor Middenstand van 1 oktober 2012 in reactie op aan de Minister gemelde disfuncties, waarin hij zijn tevredenheid uitdrukt over de heer De Decker en het feit benadrukt dat de heer De Decker zijn voorzitterschap van de Kamer van Beroep geheel conform het wettelijk kader dat op het BIBF van toepassing is uitoefent en dat er noch door de andere interne organen, noch door de personeelsleden en noch door de partijen betrokken bij een procedure ooit een klacht tegen deze voorzitter is geformuleerd;

Overwegende dat de aan de Minister gemelde feiten, zelfs indien zouden ze bewezen geacht zijn, niet zwaar genoeg wegen om tot het slechte functioneren van de voorzitter te besluiten;

Overwegende het feit dat de beroepservaring van de heer De Decker, zowel op het vlak van zijn ervaring als magistraat, als zijn ervaring als voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het BIBF, en als lid magistraat van de Commissie van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, meer toegespitst is op het economisch recht en op de materie van de fiscale regelgeving in de ruime zin in het bijzonder, dan de ervaring van de heer Desmet;

Overwegende het feit dat de heer De Decker al sinds 1992 de functie van voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het BIBF uitoefent en de heer Desmet slechts sinds 1995 de functie van voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars uitoefent, hetgeen bijdraagt aan zijn ervaring met het functioneren van zulk orgaan, maar niet met de materie inzake fiscale regelgeving in het bijzonder;

Overwegende het feit dat de heer De Decker dus over een langere ervaring beschikt, en dat deze het nauwste aansluit bij de materie die de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het BIBF behandelt;

Overwegende dat in gevolge het voorgaande de heer De Decker gunstiger gerangschikt wordt;

Overwegende dat na gunstige rangschikking van de heer Luc De Decker het gunstig advies van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen werd gegeven in gevolge de toepassing van artikel 295 van het Gerechtelijk Wetboek, bevestigd op 16 augustus 2012;

Overwegende dat het omwille van de rechtszekerheid en billijkheid gepast voorkomt om dit herstelbesluit in werking te laten treden op de datum waarop het vernietigde koninklijk besluit in werking trad, opdat zo de wettelijke benoemingsduur van zes jaar gehandhaafd blijft;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Luc De Decker, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, wordt met ingang van 17 oktober 2012 herbenoemd voor een termijn van zes jaar tot voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van Beroep van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

^