Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 februari 2017
gepubliceerd op 27 maart 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de koopkracht voor 2015 en 2016

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016206413
pub.
27/03/2017
prom.
16/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de koopkracht voor 2015 en 2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de koopkracht voor 2015 en 2016.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2016 Koopkracht voor 2015 en 2016 (Overeenkomst geregistreerd op 1 juli 2016 onder het nummer 133519/CO/315.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen.

Met "werknemers" wordt bedoeld : de vrouwelijke en mannelijke arbeiders en bedienden. HOOFDSTUK II. - Algemeen verbindend verklaring

Art. 2.Ondertekenende partijen vragen dat onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst zo vlug mogelijk bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard. HOOFDSTUK III. - Koopkracht

Art. 3.§ 1. Aan elke voltijds tewerkgestelde werknemer met volledige arbeidsprestaties tijdens de referteperiode wordt jaarlijks een recurrente premie toegekend van 170 EUR bruto (hierna "de brutopremie"). § 2. Tevens wordt voor elke voltijds tewerkgestelde werknemer met volledige arbeidsprestaties tijdens de referteperiode voorzien in een jaarlijkse toekenning van ecocheques (of gelijkwaardig) ter waarde van 100 EUR netto (hierna "de nettopremie"). § 3. Beide premies worden toegekend vanaf 1 januari 2016 en dit bovenop de totaliteit van het loon, premies en andere bijkomende voordelen zoals deze bestaan in de onderneming. § 4. Het bedrag van 170 EUR bruto wordt geïndexeerd in overeenstemming met de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst inzake indexering, afgesloten op 18 februari 2004 (71067/CO/315.02).

Art. 4.§ 1. Bij onvolledige prestaties tijdens de referteperiode of voor deeltijdse werknemers worden de jaarlijkse brutopremie en nettopremie pro rata toegekend in verhouding tot hun effectieve en gelijkgestelde arbeidsprestaties bij de werkgever tijdens de referteperiode. § 2. De referteperiode is het kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de brutopremie en de nettopremie worden uitbetaald. § 3. Het bedrag van de jaarlijkse brutopremie en nettopremie wordt berekend in verhouding tot de effectief gepresteerde en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode.

Met "effectief gepresteerde dagen" wordt bedoeld : - het aantal prestatiedagen waarvoor de betrokken werknemer loon heeft gekregen.

Met "gelijkgestelde dagen" wordt bedoeld : - het aantal dagen tijdens welke de uitvoering van de arbeidsovereenkomdst is geschorst met betaling van loon; - de dagen vaderschapsverlof waarvoor loon door de werkgever wordt betaald; - de dagen moederschapsverlof; - de dagen van tijdelijke werkloosheid. § 4. De brutopremie wordt pro rata berekend voor werknemers die uit dienst zijn gegaan tijdens de referteperiode, met uitzondering van ontslag om dringende redenen en verbreking van de arbeidsovereenkomst in wederzijds akkoord.

Art. 5.§ 1. Het bedrag van de jaarlijkse brutopremie en nettopremie dient verrekend te worden voor werknemers die volgens bedrijfseigen afspraken en/of modaliteiten reeds effectieve koopkrachtverhogingen toegekend krijgen die minstens gelijkwaardig zijn aan het bedrag van de jaarlijkse premies voorzien in onderhavige overeenkomst. § 2. Baremieke salarisverhogingen en voordelen toegekend op basis van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 kunnen niet aangerekend worden op de toekenning van de brutopremie en de nettopremie voorzien door onderhavige overeenkomst. § 3. De vakbondsafvaardiging is bevoegd om toe te zien op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.

Art. 6.§ 1. Met de instemming van de vakbondsafvaardiging kan de werkgever van hogervermelde bedragen afwijken en/of het bedrag van de hogervermelde jaarlijkse brutopremie en nettopremie anders invullen voor zover het toegekende voordeel minstens gelijk is aan de bedragen voorzien door onderhavige overeenkomst. § 2. Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging binnen het bedrijf kan de werkgever van de hogervermelde bedragen afwijken en/of het bedrag van de hogervermelde jaarlijkse brutopremie en nettopremie anders invullen voor zover het toegekende voordeel minstens gelijk is aan de bedragen voorzien door onderhavige overeenkomst. De werkgever zal de eventuele afwijkingen aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen tegen 30 juni 2016 ten laatste mededelen. § 3. Indien de premies voorzien door onderhavige overeenkomst in één of meerdere gelijke equivalenten worden omgezet, zal (zullen) deze op de loonkosten (bruto + RSZ-bijdragen) van de jaarlijkse brutopremie kunnen worden aangerekend. HOOFDSTUK IV. - Sociale vrede

Art. 7.De sociale vrede gedurende de periode 2015-2016 is verzekerd voor alle punten opgenomen in deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK V. - Geldigheid en inwerkingtreding

Art. 8.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2015 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door één van de ondertekenende partijen met zes maanden worden opgezegd bij een aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^