Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 april 1998
gepubliceerd op 17 juli 1998

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1986 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022299
pub.
17/07/1998
prom.
16/04/1998
ELI
eli/besluit/1998/04/16/1998022299/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 APRIL 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1986 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, inzonderheid op de artikelen 2 en 4, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 1986 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, inzonderheid op de bijlage, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 6 maart 1992, 31 december 1992 en 13 oktober 1995;

Gelet op de richtlijn 96/21/EG van de Raad van 29 maart 1996 tot wijziging van richtlijn 94/54/EG van de Commissie betreffende de vermelding op het etiket van bepaalde levensmiddelen van andere verplichte gegevens dan die waarin richtlijn 79/112/EEG voorziet;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie, van Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Punt IV "Lijst van voedingsmiddelen waarvan de etikettering één of meer verplichte bijkomende vermeldingen dient te bevatten" van de bijlage van het koninklijk besluit van 13 november 1986 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 6 maart 1992, 31 december 1992 en 13 oktober 1995, wordt met de in bijlage van dit besluit opgenomen tekst aangevuld.

Art. 2.De voedingsmiddelen, die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit in de handel gebracht of geëtiketteerd zijn en die niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit, mogen tot uitputting van de stocks in de handel blijven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Economie, Onze Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 16 april 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA

Bijlage IV. Lijst van voedingsmiddelen waarvan de etikettering één of meer verplichte bijkomende vermeldingen dient te bevatten Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 april 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA

^