Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 juli 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009522 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging, wat de openbaarmaking van protestinformatie betreft, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet type wet prom. 16/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009556 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 190quinquies van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935 type wet prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring type wet prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998023012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van het nieuw artikel 11, § 1, lid 3, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondse 1° de wijzigingen aan het artikel 70 van de statuten van het ziekenfonds "Christelijke Mutuali(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998000401 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998000455 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanduiding in het Rijk van plaatsen die gelijkgesteld worden met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998003315 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 1998 (1) type koninklijk besluit prom. 11/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009400 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 19/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009573 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de examencommissie belast met het afnemen van de examens over de kennis van de Nederlandse of de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van griffier, adjunct-griffier, opsteller en beambte in een griffie type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998011222 bron ministerie van economische zaken Gedeeltelijke afstand van de toelating door een verzekeringsonderneming Bij koninklijk besluit van 16 april 1998 wordt de afstand van de toelating vastgesteld voor de onderneming « De Medische » , naamloze vennoot(...) - « Ongevallen » (tak 1); - « Ziekte » (tak 2); - « Voertuigcasco met uitzondering van rollen(...) type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998012297 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998012418 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij nachtarbeid wordt toegestaan voor het uitvoeren van sommige werken in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998012536 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden geheel schorst type koninklijk besluit prom. 06/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998012561 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verlenging van het Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998014148 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de benoeming van een havenkapitein type koninklijk besluit prom. 25/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998014166 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998015117 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 5 juli 1998 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de titel van graaf voor hemzelf en al zijn afstammelingen aan jonkheer Maurice Lippens; - vergunning van de titel - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan Mevrn. Eliane Achten en Frie Leysen; - ve(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998021187 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome. - Wijziging In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1996 houdende samenstelling va (...) type koninklijk besluit prom. 04/03/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van universitaire ziekenhuisdiensten voor de « Université libre de Bruxelles » type koninklijk besluit prom. 16/04/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022299 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1986 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 05/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022338 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren bij het voormalig Ministerie van Sociale Voorzorg type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022357 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 04/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022373 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 02/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022395 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 26/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022387 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij de betrekkingen van sociaal inspecteur en sociaal controleur bij de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu onttrokken worden aan de toepassing van de wet van 26 maart 1968 waarbij de aanwerving in openbare dienst wordt vergemakkelijkt van personen die bij de technische coöperatie met de ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998022400 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Bevordering tot de graad van geneesheer-inspecteur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige controle Bij koninklijk besluit van 4 juni 1998 wordt de heer Depuydt, Johan, med Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 20/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022404 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1992 betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd type koninklijk besluit prom. 28/04/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022403 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging wat het voormalig Ministerie van Sociale Voorzorg betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen titularis kunnen zijn en houdende vereenvoudiging van de loopbanen van sommige ambtenaren van het voormalig Ministerie van Sociale Voorzorg type koninklijk besluit prom. 19/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022416 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 294, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022413 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden type koninklijk besluit prom. 18/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022427 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 39bis, § 2, derde lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998022425 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juni 1998, wordt met ingang van 1 september 1988, aan de heer Verstraete, Luc eervol ontslag verleend uit zijn ambt van eerstaanwez De heer Verstraete, L. wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam v(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022428 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 15/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022430 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 15/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022435 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 86bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998000411 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt **** bedoeld bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling van de **** over de gemeenten met toepassing van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998002080 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen type ministerieel besluit prom. 10/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009401 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 25/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998011219 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998011223 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en benoeming van de adjunct-secretaris van de Raad voor de Mededinging type ministerieel besluit prom. 09/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998016141 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 19/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998016145 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 1996 houdende vaststelling van het lastenboek en het veldboek betreffende de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit type ministerieel besluit prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022429 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning van de laboratoria voor ontleding van en controle op de geneesmiddelen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998021286 bron arbitragehof Arrest nr. 53/98 van 20 mei 1998 Rolnummer 1154 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 7bis van de jachtwet van 28 februari 1882, gesteld door de vrederechter van het kanton Quevaucamps. Het Arbitragehof, samengesteld uit d wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij vonnis van 5(...)

beschikking

type beschikking prom. 14/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031259 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 20/05/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031287 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 25/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998027399 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 1995 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 25/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998027401 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 1995 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission consultative déconcentrée de Mons"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031249 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 4 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Regering van 26 september 1996 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/1997 pub. 17/07/1998 numac 1998031258 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging in de benoeming van een waarnemer en van een plaatsvervangend lid van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998031260 bron interregionale verpakkingscommissie Weigering van een erkenning als organisme voor verpakkingsafval Bij besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie van 22 april 1998 wordt de aanvraag van FOST Plus vzw, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel, om erkend te worden als organisme (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998003335 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van de bepalingen inzake de evaluatie van de Rijksambtenaren in bepaalde reglementaire teksten van het Ministerie van Financiën. - Erratum type erratum prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998015049 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van Ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1996, blz. 1174 gelieve men zowel in de Nederlandse als in de Franse tekst de volgende woorden te lezen : « Bij koninklijk Officier in de Leopoldsorde Mevr. Elisabeth Borremans, adviseur » « Par arrêté royal du 1er s(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998015108 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 24 juni 1998 hebben H.H.E.E. de heer Jai Chun Lee, de heer Nallathamby Navaratnarajah, de heer Manuel Rodriguez Arriaga en de heer Mohammed bin Sultan bin Hamoud Albusaidi, de eer gehad aan de Koning, in offi Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.H.E.E. in de automobielen van het Hof naar het Pal(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998020247 bron ministerie van economische zaken Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 124 van 1 juli 1998, blz. 21625, dient de uitbatingszetel(...) (...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998020255 bron ministerie van economische zaken Akte tot goedkeuring van de overdracht van verzekeringscontracten ten gevolge een fusie door overneming van verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 15 juni 1998, wordt de ove Ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 4 juni 1998 tot wijziging van de statuten w(...) type goedkeuringen prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998020251 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen op datum van 15 juni 1998, wo De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle be(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998016162 bron ministerie van middenstand en landbouw Bericht aan de representatieve organisaties van de zelfstandigen. - Openstaande plaats van rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de arbeidsrechtbank te Gent De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen uite De voordrachten van kandidaten, mannen of vrouwen, geschieden op dubbeltallen gericht aan het Minis(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998015115 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking **** ****. 21/98. - Aanwerving van een **** "landbouw" voor de **** van **** in **** **** Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking **** over (...) Functiebeschrijving : De opdracht van het **** bestaat erin alle gegevens met betrekking (...)

document

type document prom. -- pub. 17/07/1998 numac 1998003340 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Publicaties en formulieren - Jaar 1998 De Administratie der directe belastingen biedt het programma voor de berekening van de personenbelasting voor het aanslagjaar 1998, inkomsten van 1997, te koop aan. Het programma draait onder Windows en wordt geleverd op een diskette 3,5 inch. Men kan het progr(...)
^