Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 oktober 1999
gepubliceerd op 21 maart 2000

Koninklijk besluit betreffende de vrijwillige betaling van de geldsom die de strafvordering doet vervallen in het kader van de wetgeving inzake de handel in sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en inzake de veterinaire keuring

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022087
pub.
21/03/2000
prom.
15/10/1999
ELI
eli/besluit/1999/10/15/2000022087/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 OKTOBER 1999. - Koninklijk besluit betreffende de vrijwillige betaling van de geldsom die de strafvordering doet vervallen in het kader van de wetgeving inzake de handel in sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong en inzake de veterinaire keuring


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op de artikelen 16, vijfde lid, en 32bis, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1997;

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, inzonderheid op de artikelen 7, § 3, en 12bis, respectievelijk ingevoegd en vervangen bij de wet van 27 mei 1997;

Gelet op de wet van 27 mei 1997 houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring, inzonderheid op de artikelen 10, 3°, 16, 22, 2° en 26 ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Als ambtenaar bevoegd voor het verrichten van de handelingen en het nemen van de beslissingen met betrekking tot de geldsommen bedoeld in artikel 32bis van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en in artikel 12bis van de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, wordt aangewezen de leidend ambtenaar van de Juridische Dienst en Geschillen van het ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

Art. 2.Het proces-verbaal houdende vaststelling van overtredingen van de in artikel 1 bedoelde wetten wordt binnen de dertig dagen toegestuurd aan de in artikel 1 bedoelde ambtenaar.

Art. 3.Het voorstel tot betaling bedoeld in artikel 1 wordt, samen met een stortings- of overschrijvingsformulier, aan de dader van de overtreding toegezonden bij ter post aangetekende brief binnen drie maanden te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal.

Art. 4.Het voorstel vermeldt dat de betaling moet worden gedaan binnen drie maanden te rekenen vanaf de datum van de verzending van de aangetekende brief bedoeld in artikel 3. De datum van verzending wordt vermeld in het voorstel.

Art. 5.Bij niet betaling binnen de gestelde termijn wordt het proces-verbaal toegestuurd aan de procureur des Konings.

Art. 6.Indien geen voorstel tot betaling wordt gedaan, wordt het proces-verbaal eveneens toegezonden aan de procureur des Konings.

Art. 7.De artikelen 10, 3°, 16, 22, 2° en 26 van de wet van de 27 mei 1997 houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring treden in werking de dag van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 8.Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Mevr. M. AELVOET

^