Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 oktober 1999
gepubliceerd op 30 november 1999

Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "TOKYO"

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011404
pub.
30/11/1999
prom.
15/10/1999
ELI
eli/besluit/1999/10/15/1999011404/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OKTOBER 1999. - Koninklijk besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van de gasaanstekers van het merk "TOKYO"


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat een notificatie betreffende de gasaanstekers van het merk "TOKYO" gebeurde via het Europese "Consom Alert"-systeem, referte 7014/98;

Overwegende dat op 9 oktober 1998 de Europese Commissie het advies nummer C19982996 verleende met betrekking tot de uit de handelname en het verbod van het op de markt brengen van dit product;

Overwegende dat het product een brand- en ontploffingsgevaar inhoudt;

Overwegende dat er in België een ongeval gebeurd is met dit type product waarbij de aansteker ontploft is;

Overwegende dat het op de markt brengen van dit product uitdrukkelijk moet verboden worden;

Gelet op het advies van de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten, gegeven op 19 april 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het op de markt brengen van de zakgasaanstekers van het merk "TOKYO", is verboden.

Art. 2.Het in artikel 1 vermelde product moet worden uit de handel genomen.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Consumentenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Consumentenzaken, Mevr. M. AELVOET

^