Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 juni 2011
gepubliceerd op 17 juni 2011

Koninklijk besluit betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2011014148
pub.
17/06/2011
prom.
15/06/2011
ELI
eli/besluit/2011/06/15/2011014148/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JUNI 2011. - Koninklijk besluit betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 4, 1°, 3°, 4° en 5°, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007 en artikel 31, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 31 mei 2011;

Gelet op advies 49.471/4 van de Raad van State, gegeven op 2 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 2009/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen.

Art. 2.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Belgisch schip : een vaartuig dat gerechtigd is de Belgische vlag te voeren en beschikt over een zeebrief overeenkomstig artikel 11 van de wet van 21 december 1990 op de registratie van de zeeschepen;2° erkende organisatie : een organisatie die is erkend overeenkomstig Verordening (EG) nr.391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle belaste organisaties (herschikking); 3° certificaten : wettelijk voorgeschreven certificaten die met betrekking tot de relevante IMO-verdragen zijn afgegeven;

Art. 3.§ 1. Bij het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt de Dienst Vlaggenstaat opgericht. § 2. Om te garanderen dat de vlaggenstaatverplichtingen doeltreffend en consequent vervuld worden en om de veiligheid te verbeteren en verontreiniging door Belgische schepen te voorkomen, wordt de Dienst Vlaggenstaat belast met volgende opdrachten : 1° toezicht op het naar behoren naleven van de internationale en nationale regelgeving met betrekking tot de veiligheid van Belgische schepen, de voorkoming van verontreiniging van het mariene milieu door Belgische schepen en de bemanning van Belgische schepen;2° instaan voor de afgifte van de certificaten en de certificaten van vrijstelling aan de Belgische schepen, met uitzondering van de certificaten betreffende verzekeringen en aansprakelijkheden. § 3. De Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer kan bijkomende taken toevertrouwen aan de Dienst Vlaggenstaat.

Art. 4.Voordat toegestaan wordt dat een Belgisch schip in gebruik wordt genomen, neemt de Dienst Vlaggenstaat de maatregelen die hij geschikt acht om te waarborgen dat het bewuste Belgische schip aan de toepasselijke internationale en nationale regelgeving voldoet. De Dienst Vlaggenstaat vergewist zich met name met alle redelijke middelen van de veiligheidsrapporten van het Belgische schip. Indien nodig pleegt de Dienst Vlaggenstaat overleg met de vorige vlaggenstaat om vast te stellen of er door de genoemde staat ontdekte tekortkomingen of veiligheidsproblemen zijn die onopgelost zijn gebleven.

Wanneer een andere vlaggenstaat informatie vraagt over een schip dat voorheen de Belgische vlag voerde, verstrekt de Dienst Vlaggenstaat onverwijld bijzonderheden over nog te verhelpen tekortkomingen en andere relevante veiligheidsinformatie aan de vlaggenstaat die de informatie vraagt.

Art. 5.§ 1. Wanneer de Dienst Vlaggenstaat ervan in kennis gesteld wordt dat een Belgisch schip door een havenstaat is aangehouden, ziet de Dienst Vlaggenstaat er op toe dat het Belgische schip in overeenstemming wordt gebracht met de toepasselijke IMO-verdragen.

De dienst Vlaggenstaat stelt hiervoor de procedures vast. § 2. Bij het uitoefenen van de in § 1 vastgestelde taken kan er door de Dienst Vlaggenstaat een beroep gedaan worden op een erkende organisatie.

Art. 6.§ 1. Bij de dienst Vlaggenstaat wordt een databank « Belgian Vessel Information System (BELVIS) » ontwikkeld, toegankelijk via een website voor het publiek.

BELVIS omvat de volgende gegevens : 1° scheepsgegevens (naam, IMO-nummer indien van toepassing, enz.); 2° datum van de controles, inclusief eventuele aanvullende controles, en van de audits;3° identificatie van de erkende organisaties die betrokken zijn bij de certificering en classificering van het Belgische schip;4° identificatie van de bevoegde autoriteit die het Belgische schip heeft geïnspecteerd overeenkomstig de havenstaatcontrolebepalingen en de datums van de inspecties;5° resultaat van de havenstaatcontrole (tekortkomingen : ja of neen, aanhoudingen : ja of neen);6° informatie over ongevallen op zee;7° identificatie van de schepen die in de voorbije twaalf maanden hebben opgehouden de Belgische vlag te voeren. § 2. De eigenaars van de Belgische schepen leveren de gegevens vermeld in § 1, 2° tot en met 6°, elektronisch en kosteloos aan in een vorm die geschikt is voor het rechtstreeks en automatisch invoeren ervan in BELVIS. § 3. De erkende organisaties leveren de gegevens vermeld in § 1, 2°, elektronisch en kosteloos aan in een vorm die geschikt is voor het rechtstreeks en automatisch invoeren ervan in BELVIS.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 17 juni 2011.

Art. 8.De Minister bevoegd voor de Maritieme Mobiliteit is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Bouliac, 15 juni 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, Y. LETERME De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

^