Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 juni 2010
gepubliceerd op 16 november 2010

Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan het Centrum voor Publiekrecht van de Université libre de Bruxelles »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024425
pub.
16/11/2010
prom.
15/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2010. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan het Centrum voor Publiekrecht van de Université libre de Bruxelles »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, programma 55.1;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende dat het colloquium, dat op 27 en 28 mei 2010 in Brussel wordt georganiseerd door de ULB samen met de « Université de Montréal », talrijke eminente juristen, professoren en assistenten uit verschillende universiteiten zal samenbrengen, die zijn gespecialiseerd in het institutioneel recht en in het milieurecht;

Overwegende dat dit colloquium een unieke gelegenheid zal zijn om het milieurecht te bestuderen in een vergelijkend Belgisch-Canadees perspectief, door te focussen op de specificiteiten van elk van deze twee federale systemen;

Overwegende dat een vergelijkend studieproject over het federalisme en over de uitvoering van het milieubeleid in een context van internationalisering en van economische integratie daarvan, relevant lijkt;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 mei 2010;

Op de voordracht van de Minister van Klimaat en Energie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een facultatieve toelage van tweeduizend euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.45.23.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2010 wordt toegekend aan het Centrum voor Publiekrecht van de Rechtsfaculteit van de « Université libre de Bruxelles », hierna genoemd « Centrum voor Publiekrecht van de ULB », met maatschappelijke zetel op de F.-D. Rooseveltlaan 50, CP 137, B-1050 Brussel, vertegenwoordigd door Mev.

Johanne Poirier en de heer Bernard Blero, beiden co-directeur van het Centrum voor Publiekrecht van de ULB, bij wijze van tussenkomst in de verwezenlijking van het colloquium dat op 27 en 28 mei in Brussel wordt georganiseerd rond het thema : « Federalisme, leefmilieu en integratie : gekruiste blikken Canada-België ».

Art. 2.De periode gedekt door artikel 1 vangt aan op 1 maart 2010 en eindigt op 28 mei 2010.

Art. 3.De toelage is bestemd om de kosten voor de voorbereiding en organisatiekosten te dekken door het colloquium bedoeld in artikel 1.

Art. 4.§ 1. Het bedrag van de toelage zal gestort worden in één schijf op het FORTIS rekeningnummer 210-0429400-33 op naam van het Centrum voor Publiekrecht van de ULB, F.-D-Rooseveltlaan 50, CP 137, B-1050 Brussel. § 2. De uitbetaling geschiedt na voorlegging van een schuldvordering, een staat van inkomsten en uitgaven teweeggebracht door de organisatie van het colloquium vermeld in artikel 1, alsmede van een eindrapport van de activiteiten. § 3. De uitgaven worden gerechtvaardigd door facturen van de voorbereiding, promotie- en organisatiekosten verbonden met bovengenoemd colloquium, zoals bij voorbeeld de kosten voor de druk van de deelnemersmappen, de vervoers- en verblijfkosten van de in Brussel uitgenodigde Canadese professoren. § 4. De schuldvordering en de verantwoordingsstukken worden door Mevr.

Johanne Poirier en de heer Bernard Blero gedateerd en samen ondertekend en voor waar en onvergolden verklaard voor de betaalde som. § 5. De vorderingen voor uitbetaling van de toelage, vergezeld van de bewijsstukken, worden uiterlijk op 30 april 2011 in drie exemplaren ingediend bij het Directoraat-generaal Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Ze worden ingediend ter attentie van de heer Laurent Voiturier - Victor Hortaplein 40, bus 10, te 1060 Brussel.

Art. 5.De Minister van Klimaat en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Klimaat en Energie, P. MAGNETTE

^