Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 juni 2009
gepubliceerd op 22 juni 2009

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 202, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vaststelling van de aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben ten name van de verzekeringsondernemingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2009003243
pub.
22/06/2009
prom.
15/06/2009
ELI
eli/besluit/2009/06/15/2009003243/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 202, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vaststelling van de aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben ten name van de verzekeringsondernemingen


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ter ondertekening aan Uwe Majesteit wordt voorgelegd, strekt ertoe het KB/WIB 92 aan te passen teneinde de activabestanddelen die in aanmerking moeten worden genomen inzake de definitief belaste inkomsten ten name van de verzekeringsondernemingen, te herdefiniëren vanaf het aanslagjaar 2004.

Inderdaad, artikel 734ter, 2°, werd vanaf het aanslagjaar 2004 ingevoegd in het KB/WIB 92 bij het koninklijk besluit van 27 maart 2003 tot uitvoering van artikel 202, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vaststelling van de aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben ten name van de kredietinstellingen, de verzekeringsondernemingen en de beursvennootschappen.

Artikel 734ter, 2°, KB/WIB 92, voorzag dat : « ten name van de in artikel 56, § 2, 2°, h, van hetzelfde Wetboek bedoelde verzekeringsondernemingen, de in post C.II. « Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen » van de balans te boeken aandelen en deelbewijzen, zoals die balanspost wordt omschreven in het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen. » Deze bepaling werd vernietigd bij het arrest nr. 167.198 van de Raad van State, afdeling administratie, van 29 januari 2007.

Dit arrest beschouwt met name dat : « voor zover verzekeringsondernemingen ter voldoening van de verplichting om technische voorzieningen te beleggen en ter voldoening van de spreidingsverplichting, beleggingen doen in aandelen, die aandelen de aard van financiële vaste activa volgens rubriek IV. C.1., van artikel 95 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, dus volgens het gemeen boekhoudrecht, kunnen hebben, aangezien zij, gelet op hun finaliteit, omzeggens altijd bedoeld zijn om langer dan een jaar aangehouden te worden en uiteraard bedoeld zijn om de eigen bedrijfsvoering te bevorderen. » Om alle discriminatie tussen de verzekeringsondernemingen en de andere vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting te vermijden, voegt de voorgestelde tekst voor artikel 734ter, 2°, KB/WIB 92, aan post C.II. « Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen », post C.III. « Overige financiële beleggingen » toe, voor zover die aandelen de aard van andere financiële vaste activa hebben volgens rubriek IV.C.1. van artikel 95, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Inderdaad, het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen definieert als « Beleggingen » : « C. Beleggingen (....) II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen - Verbonden ondernemingen - Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat III. Overige financiële beleggingen 1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten 2.Obligaties en andere vastrentende effecten 3. Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen, enz. D. Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten « Leven » en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming. » De betrokken aandelen en deelnemingen van post C.III. zijn alleen deze die door hun aard, andere financiële vaste activa zijn volgens rubriek IV.C.1. van artikel 95, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Inderdaad, voor deze rubriek IV.C.1., wordt het volgende voorzien : « Deze post omvat de maatschappelijke rechten in andere ondernemingen die geen deelneming vormen en die ertoe strekken door het scheppen van een duurzame en specifieke band met die ondernemingen de eigen bedrijfsuitoefening van de vennootschap te bevorderen. » Ik heb de eer te zijn, Sire, van uwe Majesteit, de zeer eerbiedige, en zeer getrouwe dienaar, De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

15 JUNI 2009. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 202, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vaststelling van de aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben ten name van de verzekeringsondernemingen (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 202, § 2, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, gewijzigd bij de wet van 10 maart 1999 en bij de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 en 13 juli 2001, vervangen bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij de wet van 15 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 92);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 23 april 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 16 juni 2008;

Gelet op advies nr. 46.618/2 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2009, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 734ter, 2°, KB/WIB 92, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2003 en vernietigd bij het arrest nr. 167.198 van de Raad van State, afdeling administratie, van 29 januari 2007, wordt opnieuw opgenomen als volgt : « 2° ten name van de in artikel 56, § 2, 2°, h, van hetzelfde Wetboek bedoelde verzekeringsondernemingen : a) de in post C.II. "Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen" van de balans te boeken aandelen en deelbewijzen; b) de in de post C.III. "Overige financiële beleggingen" van de balans te boeken aandelen en deelbewijzen, voor zover die aandelen en deelbewijzen de aard hebben van "andere financiële vaste activa" volgens rubriek IV.C.I. van artikel 95, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen; zoals die balansposten C.II. en C.III. omschreven worden in het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de jaarrekening van verzekeringsondernemingen. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het aanslagjaar 2004.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juni 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wet van 10 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 14 april 1999, ed. 2.

Wet van 24 december 2002, Belgisch Staatsblad van 31 december 2002, ed. 2.

Wet van 15 december 2004, Belgisch Staatsblad van 1 februari 2005, ed. 2.

Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 20 december 1996, Belgisch Staatsblad van 31 december 1996, ed. 4.

Koninklijk besluit van 20 juli 2000, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 1992, err. 8 maart 2001, ed. 2.

Koninklijk besluit van 13 juli 2001, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001, err. 21 december 2001.

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, wet van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^