Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 juni 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009003223 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 12 mei 2009, wordt Mevr. Laloux, Martine M.-T. J.G., met ingang van 1 mei 2009, ingevolge de hernieuwing van haar mandaat aangeduid als houder van de managementfunctie - 2 « Administrateur Rech Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009003239 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009003243 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 202, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vaststelling van de aandelen die de aard van financiële vaste activa hebben ten name van de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009009416 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Doornik type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Afzonderlijke personeelsformatie. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 mei 2009 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Pottier, Redgy Oscar Roger, commandant. Ridder Mevr. Rogiers, Monique Mathilde Kroonorde Gouden Medaille De heer Rogiers, Johnny Eduard Leon, technisch medewerker. Zij n(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur Personeel. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 13 mei 2009 wordt het mandaat van de heer Dominique de Crombrugghe de Looringhe als « Bijzonder Evaluator » van de dienst « Bijzondere Evaluatie van de Internationale Sa Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 mei 2009. Overeenkomstig de gecoördineerde wetten(...) type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009022331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 september 1985 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding aan de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van industrieel onderhoud gelegen op het grondgebied van Ham-sur-Heure en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202671 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Geel en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en tot vaststelling van de administratiekosten die voortvloeien uit deze betaling evenals de modaliteiten van een eventuele herziening

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009009448 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 16 juni 2009 : -is opdracht gegeven om een ambt uit te oefenen bij de Dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie, voor een maximumduur van zes jaar, met in - de heer Neven, J, raadsheer in het arbeidshof te Brussel; - Mevr. Custers, F., beslagrechter i(...) type ministerieel besluit prom. 05/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009011257 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009202646 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij ministerieel besluit van 13 februari 2009, dat in werking treedt op 13 februari 2009, wordt het bestek "Blanc-Bleu qualité supérieure" erkend als bestek dat leidt tot één of meer producten ressorterend onder een kwaliteit Bij hetzelfde besluit worden de certificerende instellingen "Procerviq ASBL" en "Pro(...)

decreet

type decreet prom. 26/03/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009029332 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de toestand van de studenten in de geneeskunde en tandheelkunde type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009035501 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, ondertekend in Brussel op 25 april 2007 en in Washington op 30 april 2007 type decreet prom. 27/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202404 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening van bepaalde bevoegdheden van het Waalse Gewest in het domein van de ondergeschikte besturen door de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009029318 bron ministerie van de franse gemeenschap Adjunct-directeur-generaal - deskundige bij de « Office de la Naissance et de l'Enfance ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2009 wordt de heer Laurent MONNIEZ, geboren op 21 september 1971 te Namen en Dit besluit heeft uitwerking met ingang van tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsbla(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 26/03/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009031343 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1339 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009031354 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1467 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009031367 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 juni 2007 betreffende de tenuitvoerbrenging, via een bijzonder bestemmingsplan van het GGB nr. 11 - Administratief Centrum

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009035502 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 betreffende de oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de kinderdagverblijven, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de mini-crèches, en de uitbreiding ervan naar de samenwerkende onthaalouders type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202396 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet LB0101B binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202395 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet LB0101B binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in begrotingsjaar 2009

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202649 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitters, de ondervoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Psychiatrisch Ziekenhuiscentrum "Le Chêne aux Haies" type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202648 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 november 1995 tot uitvoering van het decreet van 6 april 1995 betreffende het beheer van de psychiatrische ziekenhuizen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202650 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de sites bestemd voor herontwikkeling wat betreft de landschappen en het leefmilieu type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202705 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2003 betreffende het kijk- en luistergeld

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overheidsopdrachten. - Goedkeuringen Niet-goedkeuringen. - Vernietigingen. - Eretitel VORST. - Bij besluit van 7 april 2009 wordt goedgekeurd de beslissing van 3 maart 2009 waarbij de gemeenteraad van Vorst beslist het programmareglement betr KOEKELBERG. - Bij besluit van 27 april 2009 wordt goedgekeurd de beslissing van 19 februari 200(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Rondzendbrief SPV-04 betreffende de identificatiekaart in de bewakingssector Aan de bewakingsondernemingen, Aan de interne bewakingsdiensten, Aan de veiligheidsdiensten van openbare vervoersmaatschappijen. CC. : de commissaris-gener de korpschefs van de lokale politie, de leden van polnet SPV, de cursuscoördinatoren van de (...) type omzendbrief prom. 10/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële omzendbrief met betrekking tot het nieuwe perequatiestelsel dat ingevoerd werd door de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector type omzendbrief prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009031366 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 145bis van de nieuwe gemeentewet Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dames en heren Burgemeesters, Dames en heren Schepenen, Artikel Aan deze verplichting wordt geacht te zijn voldaan in zoverre : - het personeelslid 75 % van het(...) type omzendbrief prom. 03/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202697 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief van de Waalse Regering voor de aankoop van kopieer- of drukpapier

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009018209 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Mostafa Temsamani heeft de nietigverklaring gevor Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2008. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009018211 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Abdelkader Ben Kaddour en Mevr. Fatma Jouied hebb Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2008. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009018239 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Schmetz, Léon en Schmetz, Didier, hebben de nietigverklar Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2009. Deze z(...) type bericht prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009018241 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Vincent Gilles, Michel Brognaux, Georges Leitenberger, Pa Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2009. Deze zaak(...) type bericht prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009018240 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Bernhard Wiese-Kusters heeft de nietigverklaring gevorder Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2009. Deze z(...) type bericht prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009018247 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Hostelaria Unida heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 192.543/XV-1027. Voor de Hoofdgriffier, G.(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009003234 bron federale overheidsdienst financien Beslissingen Bij beslissing van de Minister van Financiën, van 5 mei 2009, wordt de heer Arnoldi, J.-P., Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën d.d., belast met de verantwoordelijkheid van de volgende dienste - de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit; - de Administratie van de direct(...)

document

type document prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009009449 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 13 mei 2009, heeft de heer Valvekens, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een t

verslag

type verslag prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de centrale voor kredieten aan particulieren. - Jaar 2008 1. Overzicht van de geregistreerde inlichtingen 1.1. Inhoud van het bestand De Centrale van k(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 10 juni 2009 hebben H.E. Mevr. Shirley Skerritt-Andrew, de Heer James Kembi-Gitura, de Heer Roger Julien Menga, en Mevr. Maria Elizabeth A. Simbrao de Carvalho, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiënt H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009018256 bron wetgevende kamers Samenstelling van een personeelsreserve van tweetalige assistenten « loonadministratie » (M/V) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van(...) I. Functieprofiel De functie van assistent wordt bij de Senaat organiek-hiërarchisch ingeschaald(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009020041 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Dinsdag 23 juni 2009, om 14 u. 30 m. 1. Geldigverklaring van de kiesverrichtingen. 2. Onderzoek van de geloofsbrieven door iedere taalgroep. 3. Ins(...) 4. Installatie en eedaflegging van leden van het Parlement ter vervanging van de Gewestelijke Minis(...)

erratum

type erratum prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202663 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het psychiatrisch ziekenhuis "Le Chêne aux Haies". - Erratum

document

type document prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009202739 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige consulenten-hulpverleners (niveau B) voor het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Overheid (ANV08021). - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige consulenten-hulpverleners (m(...) Er zijn 95 geslaagden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009202702 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Medisch-technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de hee Bij hetzelfde besluit wordt de heer HULLEBROECK G. tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertege(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009202700 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw VAN CROMBRUGGHE B., tot lid van hetzelfde comité benoemd als ve(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009009444 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : - van het arbeidshof te Luik : 1, vanaf 24 augustus 2009 ; - van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : 1, vanaf 1 september 2009 (vakklasse A3); - van h(...) - griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren : 1, vanaf 1 september 2(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009009445 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij het hof van beroep te : - Antwerpen : 1, vanaf 1 oktober 2009; - Luik : 1, vanaf 1 september 2009; - bij het arbeidshof te Brussel : 1, vanaf 1 februari 2009 - bij de rechtbank van eerste aanleg te - Antwerpen : 2; - Gent : 1; - Ieper : 1; (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/06/2009 numac 2009009446 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Voor de volgende plaatsen van assistent wordt geen bijkomende proef georganiseerd : assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen in de fucntiefamilie 'administratieve onder(...) assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde in de functiefamilie 'admin(...)
^