Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 18 mei 2018

15 APRIL 2018 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan/landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018200903
pub.
18/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2018 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan/landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan/landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2017 Tijdskrediet eindeloopbaan/landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 29 november 2017 onder het nummer 143073/CO/328.03) Preambule : Naar aanleiding van de goedkeuring door de Nationale Arbeidsraad van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering (hierna "CAO nr. 127"), hebben de partijen beslist om de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst af te sluiten met als doel CAO nr. 127 te kunnen toepassen op het niveau van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

De zware beroepen waarvan hierboven sprake en die bedoeld worden door CAO nr. 127 zijn de zware beroepen zoals gedefinieerd door de wetgeving en niet de zware beroepen zoals conventioneel gedefinieerd bij de MIVB in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2015, waarvan bijlage 1 werd vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017 met betrekking tot de conventionele zware beroepen binnen de onderneming die valt onder het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (MIVB).

Artikel 1.Juridisch kader en voorwerp 1.1. De onderhavige overeenkomst wordt ondertekend en afgesloten in toepassing van CAO nr. 127, in overeenstemming met artikel 3 van deze CAO nr. 127. 1.2. Het doel van deze collectieve arbeidsovereenkomst is om, voor 2017-2018, de leeftijdsgrens vast te stellen op 55 jaar voor de toegang tot het recht op uitkeringen voor een tijdskrediet eindeloopbaan/landingsbaan voor werknemers met een lange loopbaan of een zwaar beroep die voldoen aan de voorwaarden die opgenomen zijn in het koninklijk besluit dat het recht op onderbrekingsuitkeringen ten laste van de RVA regelt ( koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten).

De collectieve arbeidsovereenkomst beoogt niet en betreft niet het recht op tijdskrediet eindeloopbaan/landingsbaan als dusdanig. Dit recht op toegang tot tijdskrediet eindeloopbaan/landingsbanen wordt nog steeds geregeld door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103. 1.3. Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, verwijzen de partijen naar de geldende wettelijke bepalingen die de regels met betrekking tot het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen en het recht op onderbrekingsuitkeringen bevatten.

Art. 2.Toepassingsgebied 2.1. De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgever die onder het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest valt en op al zijn werknemers, met uitzondering van het directiepersoneel, bepaald conform de functieclassificatie in voege bij de werkgever, behoudens voorafgaande instemming van de Algemene Directie. 2.2. Men verstaat onder "werknemers" : het arbeiders- en bediendepersoneel, zowel vrouwelijk als mannelijk, dat verbonden is door een arbeidsovereenkomst van welke aard ook met de werkgever. 2.3. Men verstaat onder "tijdskrediet eindeloopbaan" of "landingsbaan" in de zin van de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst : uitsluitend de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking of de 1/5de loopbaanvermindering in toepassing van artikel 8, § 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, zoals laatst gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016.

Art. 3.Toepassingsvoorwaarden Kunnen uitsluitend de leeftijdsgrens van 55 jaar genieten, de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen in toepassing van artikel 8, § 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, zoals gewijzigd (en die voldoen aan de voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet eindeloopbaan), en die voldoen aan de voorwaarden die bepaald zijn in artikel 6, § 5, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten (zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014) om de eindeloopbaanuitkeringen van de RVA te kunnen genieten, op het moment van de schriftelijke verwittiging aan de werkgever. [Opmerkingen : Deze voorwaarden waaraan voldaan moet zijn op het moment van de aanvraag bij de werkgever zijn de volgende : - Ofwel 35, jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen in de zin van artikel 3, § 3 van het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag; - Ofwel gewerkt hebben : - in een zwaar beroep gedurende ten minste 5 jaar in de zin van artikel 3, § 1 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 3 mei 2007. Deze periode van 5 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum; - in een zwaar beroep gedurende ten minste 7 jaar in de zin van artikel 3, § 1 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 3 mei 2007. Deze periode van 7 jaar moet gelegen zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum; - in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990, die werd afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, gedurende ten minste 20 jaar.

Ter herinnering, de zware beroepen waarvan hierboven sprake zijn de zware beroepen zoals gedefinieerd door de wetgeving en niet de zware beroepen zoals conventioneel gedefinieerd bij de MIVB in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2015, waarvan bijlage 1 werd vervangen door de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017.]

Art. 4.Sociale vrede De partijen en hun mandatarissen zullen ervan afzien om voor de duur van de onderhavige collectieve overeenkomst een collectief conflict op het niveau van de onderneming met betrekking tot de in de onderhavige overeenkomst behandelde punten uit te lokken, te doen losbarsten of te steunen.

Art. 5.Duur en inwerkingtreding De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur. Ze heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Ze is van toepassing op periodes van vermindering van arbeidsprestaties waarvoor de aanvangsdatum of de datum van verlenging gelegen is tijdens de geldigheidsduur van de onderhavige overeenkomst.

Art. 6.Opzegging Elke ondertekenende partij kan de onderhavige overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk opzeggen mits een opzegtermijn van drie maanden betekend aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bij per post aangetekend schrijven. De partij die het initiatief neemt om de onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op te zeggen, moet de redenen daarvoor opgeven en een nieuwe tekst voorstellen.

Art. 7.Registratie De onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is opgesteld in het Frans en het Nederlands.

Ze zal neergelegd worden door de voorzitter van het paritair subcomité op de Griffie van de Dienst van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met het oog op haar registratie en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^