Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2017 pub. 18/05/2018 numac 2018011835 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012012 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****,om, Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2017206468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2017206513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de initiatieven voor 2017-2018 ten gunste van de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2017206844 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 13 december 2017 met betrekking tot hoofdstuk 6 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goedere(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2017206845 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 13 december 2017 met betrekking tot de hoofdstukken 7, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer va Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goedere(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2017206906 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 13 december 2017 met betrekking tot hoofdstuk 5 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke Gelet op hoofdstuk 5 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gev(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2017206905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 13 december 2017 met betrekking tot hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke Gelet op het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het vervoer van gevaarlijke goedere(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2017206984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het aanvullend pensioen in de subsector van de afhandeling op luchthavens type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2017206999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018010165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die tewerkgesteld zijn in de taxiondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018010842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de taxi's, betreffende de contante betaling van voorschotten op het loon type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018011476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende de coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018010295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de conventionele zware beroepen binnen de onderneming die valt onder het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (1) type koninklijk besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018011784 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011981 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2233 van 22 februari 2018, wordt kapitein-commandant vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 september 2018. type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018030922 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2018, die in werking treden op 1 mei 2018, zijn benoemd, zonder toepassing van artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek en zonder nieuwe eedaflegging: - tot plaatsvervangend rechter o Gondry S., o Meylemans J. plaatsvervangende rechters in het vredegerecht van het negende ka(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018030923 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 4 mei 2018, - is de heer Vanneste F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen. - is mevr. Van Molle - is de heer Geerkens P., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, benoemd (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018031006 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018, wordt met ingang van 1 maart 2018, Mevrouw VAN HULLEBUS Hylke attaché met weddenschaal A21, bevorderd in de klasse A3, in de titel van Adviseur binnen de Algemene Directie Civiel type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018031012 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt het koninklijk besluit van 14 januari 2018 waarbij mevr. Debaere M., als stagiair benoemd wordt in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, als ni Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Delfoss(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018031010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Zuurstofvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut B324-4222 Bij koninklijk besluit van 4 mei 2018, wordt de oprichting van zuurstofvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Temse, Waasmunster, Moer type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018031061 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, - is de heer Vande Vyver G., ere- eerste voorzitter van het arbeidshof te Gent, benoemd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. - is de heer Vanden Eede J., em Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. - is mevr. Prignon B., erekamervoorzitter in het hof van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018031060 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 april 2018, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, ? voor een termijn van - de heer Bimson T., - Mevr. Browet I., - Mevr. Claes M., - Mevr. de Bandt Ch., - de h(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018031062 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, dewelke uitwerking heeft op 1 januari 2018, is het aan mevr. Mikolajczak O., kandidaat-notaris, is het haar vergund de titel van haar ambt van notaris eershalve te voeren. Bij ministeriele b - dat uitwerking heeft op 1 januari 2018, is er een einde gesteld aan de associatie "CABU &(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018031069 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 april 2018, - is aan de heer Leterme B., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk. Het is hem vergund - is aan de heer Casnot D., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend re(...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018200477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018200642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018200903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 15 APRIL 2018 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het tijdskrediet eindeloopbaan/landingsbanen type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018201512 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de betaling van een cadeaucheque aan de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018202568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Acerta. - Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen Wijzigingen van de statuten. - Goedkeuring. Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, artikel 20, § 1, tw Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018031026 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 02/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018202543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringsfonds « Group S - Sociale Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren

arrest

type arrest prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012011 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de OCMW's Overheidsopdrachten. - Vernietiging STAD BRUSSEL - Bij besluit van 09/04/2018 wordt de beslissing van 18/12/2017 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel beslist de plaatsingsprocedu

beschikking

type beschikking prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011971 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.111 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011973 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.116 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011972 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.115 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011975 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.117 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011974 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.118 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011977 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.143 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011979 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.156 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011976 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.154 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011978 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.141 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011980 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.164 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met (...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012124 bron belgische mededingingsautoriteit Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0016: Roularta Media Group NV / een portfolio van merken van Sanoma Media Belgium NV en Sanoma Regional Belgium N Op 14 mei 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding(...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012123 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw ACTIEVE VERDEDIGING DER WAPENLIEFHEBBERS, Daniel BE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2018. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018202374 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018202564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk ERKENNING VAN LABORATORIA Bij ministerieel besluit van 14 mei 2018, is het erkend geworden voor de volgende scope tot ... Groep: 8 Methode : PRC NIR 100 General Procedure NIR: AssessM to electric, magnetic and electromagnetic fields (OHz to300 Hz) including magnetic resonance dev(...)

erratum

type erratum prom. 04/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012100 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheers- en toezichtscomite van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest en hun plaatsvervangers. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018093003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers maart 2018 Voort(...) type indexcijfers prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018093004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers april 2018 Voort(...) type indexcijfers prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018093005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indexcijfers mei 2018 Voortsc(...)

document

type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018202557 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experts in interne controle (niveau A2) voor het Secretariaat van Het Auditcomité van de federale overheid (ACFO). - Selectienummer: AFG17061 Deze selectie werd afgesloten op 6 febr(...) Er is 1 laureaat. De lijst is één jaar geldig. type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018202561 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridisch dossierbeheerders (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18103 Solliciteren kan tot 04/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018202572 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B - Administratief deskundigen voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: BFG18022 Deze selectie werd afgesloten op 26 april 2018. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018202570 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal contrôleurs (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18105 Solliciteren kan tot 4 juni 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018202575 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten KPI monitoring aankoopbeleid (niveau A1) voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18050 Solliciteren kan tot 1 juni 2018 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018202578 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief Assistenten (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: MNG18005 Deze selectie werd afgesloten op 20 april 2018. Er zijn 2 laureaten. De l(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018011825 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen en aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 2226 van 10 februari 2018 : Landmacht **** aangestelde onderluitenant, van de 152**** promotie van de **** **** aangestelde onderluitenant, van de 55**** promotie van een industriële hogeschool, ****. De ****, ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een staatsraad Bij koninklijk besluit van 19 april 2018 werd de heer Marc JOASSART, eerste auditeur bij de Raad van State, tot staatsraad benoemd. Op 8 mei 2018 heeft hij de voorgeschreven eed afgelegd in hande type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012098 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een staatsraad Bij koninklijk besluit van 19 april 2018 werd de heer Patrick RONVAUX, eerste auditeur bij de Raad van State, tot staatsraad benoemd. Op 8 mei 2018 heeft hij de voorgeschreven eed afgelegd in han type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een staatsraad Bij koninklijk besluit van 19 april 2018 werd Mevr. Nathalie VAN LAER, eerste auditeur bij de Raad van State, tot staatsraad benoemd. Op 8 mei 2018 heeft ze de voorgeschreven eed afgelegd in hand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012110 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018 dat uitwerking heeft op 1 april 2018 wordt er een eervol ontslag van haar ambt verleend aan Mevr. Putzeijs, Marie-Aline , geboren op 18 maart 1957, attaché bij de POD Wetens(...) De betrokkene mag haar aanspraak op een onmiddellijk pensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd d(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018030918 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 2234 van 22 februari 2018: Worden benoemd tot de hogere graad in het reservekader, op 28 maart 2018: In de graad van luitenant in het korps van de infanterie, onderluitenant N. Jacquemin. In de gra(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018 wordt mevrouw Tine CLAUS met ingang van 15 oktober 2017 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, met als titel attaché en ranginneming op 15 oktober 2016.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012119 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 april 2017, bladzijde 53664, akte nr. 2017/11754, regel 27, lezen: « Assistent dossierbeheer bij het parket Namen, afdeling Namen: 6 » i.p.v. « Assistent doss In het Belgisch Staatsblad van 5 december 2017, bladzijde 107360, akte nr. 2017/31676, regel 16, le(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012156 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Hoofdgriffier in de klasse A2 van het vredegerecht Brussel III : 1*. Toelichting : Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men voldoet aan de voorwaarden van art. 262, &sec Men kan zich ook kandidaat stellen indien men benoemd is als griffier-hoofd van dienst in de klasse(...)

document

type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012152 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde Selor zal te Brussel een vergelijkende selectie voor bevordering naar de(...) Enkel de Nederlandstalige personeelsleden die voldoen aan volgende vereisten op uiterste inschrijvi(...) type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012150 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel Selor zal te Brussel een vergelijkende selectie voor bevordering(...) Enkel de Franstalige personeelsleden die voldoen aan volgende vereisten op uiterste inschrijvingsda(...) type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012151 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat Gent Selor te Brussel zal een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie va(...) Enkel de Nederlandstalige personeelsleden die voldoen aan volgende vereisten op de datum van de afs(...) type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012149 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg, van de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel, de politierechtbank en de vre(...) Selor zal te Brussel een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretari(...) type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012155 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen In de loop van het tweede semester van 2018 zal SELOR een vergelijkende selectie, Om aangewezen te worden in voormelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger. (...) type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012154 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Charleroi In de loop van het tweede semester van 2018 zal SELOR een vergelijkende selectie, tot aanwijzing in het Om aangewezen te worden in voormelde functie, overeenkomstig artikel 160, § 8, derde lid Ger. (...) type document prom. -- pub. 18/05/2018 numac 2018012153 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van hoofdsecretaris bij het arbeidsauditoraat Leuven Selor zal te Brussel een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie (...) Enkel de Nederlandstalige personeelsleden die voldoen aan volgende vereisten op uiterste inschrijvi(...)
^