Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 08 mei 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017207024
pub.
08/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de risicogroepen 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2017 Risicogroepen 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142080/CO/127)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen.

Art. 2.De in artikel 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde werkgevers zijn een bijzondere bijdrage van 0,15 pct. verschuldigd, berekend op basis van het volledige loon van de door hen tewerkgestelde werklieden en werksters voor het jaar 2017 en 2018.

Art. 3.De in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde bijzondere bijdrage wordt geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ten bate van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van handel in brandstoffen".

Art. 4.De middelen die aldus ter beschikking gesteld worden, zullen worden aangewend voor de opleiding en tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen.

Als risicogroepen in de sector worden beschouwd : 1. personen bedoeld in artikel 173 van de wet van 29 december 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten houdende sociale bepalingen en in artikel 1 van het uitvoeringsbesluit van 12 april 1991;2. alle arbeiders, ongeacht hun opleidingsniveau, die door de steeds sneller evoluerende eisen gesteld aan het beroep, onvoldoende vertrouwd zijn met de veiligheids- en milieuaspecten;arbeiders die onvoldoende het contact met de klant kunnen verzorgen door een gebrek aan commercieel inzicht; arbeiders die het risico lopen hun A.D.R.-attest te verliezen; 3. de werknemers van minstens 50 jaar oud die in de sector werken;4. de jongeren die nog geen 26 jaar oud zijn en langdurig werkzoekend of laaggeschoold zijn in de zin van artikel 1, 3°, a) of c) van het koninklijk besluit van 19 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/02/2013 pub. 08/04/2013 numac 2013200746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1) sluiten.Voor deze doelgroep zal minstens 0,05 pct. worden voorbehouden.

Art. 5.De raad van beheer van hogergenoemd sociaal fonds zal nadere regelen bepalen ter uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in toepassing van de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, inzonderheid zijn hoofdstuk VIII (van titel XIII) en zijn artikel 195.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^