Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 04 juni 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor het jaar 2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206500
pub.
04/06/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor het jaar 2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor het jaar 2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de socio-culturele sector Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017 Bijdrage ter ondersteuning van de opleiding voor het jaar 2018 (Overeenkomst geregistreerd op 3 augustus 2017 onder het nummer 140801/CO/329) Preambule Sinds de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2008 betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen, hebben de sociale partners van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en van het Waalse Gewest overeengekomen om de opleidingsinspanningen te steunen, met name door de middelen van het "Sociaal Fonds van de socio-culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschappen" te verhogen door een bijdrage van 0,10 pct. van de loonmassa.

Deze bijdrage werd voor de laatste keer vernieuwd door middel van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2016 betreffende de bijkomende opleidingsinspanningen gesloten in afwachting van de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende werkbaar en wendbaar werk en de nieuwe definitie van de verplichtingen inzake opleidingsinspanningen. Deze overeenkomst beoogt de verlenging van dit financieringsmechanisme in 2018 en de uitbreiding ervan tot de Franstalige werkgevers die behoren tot het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, zonder afbreuk te doen aan de latere besprekingen over de opleidingsinspanningen zoals bepaald in de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende werkbaar en wendbaar werk.

Art. 3.Deze collectieve overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de verenigingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector voor zover zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen : - een vereniging zijn waarvan de zetel gevestigd is in het Waalse Gewest; - een vereniging zijn waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven zijn bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de Franstalige taalrol.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden.

Art. 4.De werkgevers zullen voor elke trimester van het jaar 2018 een bijdrage van 0,10 pct. storten, berekend op basis van de bruto lonen betaald aan hun werknemers, aan het fonds voor bestaanszekerheid bedoeld in artikel 3.

Deze bijdragen moeten op hetzelfde ogenblik als de sociale zekerheidsbijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden gestort.

Art. 5.De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid staat in voor het uitvoeren van de heffing van de bijdrage bedoeld in artikel 4 bij de werkgevers van de organisaties of instellingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en van het Waalse Gewest en voor het uitvoeren van een terugstorting aan het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds van de socio-culturele sector van de Franse en Duitstalige Gemeenschappen" waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Saincteletteplein 13-15 te 1000 Brussel.

Art. 6.Binnen de beperkingen van de financiële middelen die voortkomen van de bijdrage bedoeld in artikel 2, bepaalt het beheerscomité van het fonds bedoeld in artikel 3 de modaliteiten van tenlasteneming van de directe en indirecte kosten van de opleidingen van alle werknemers bedoeld in artikel 1 alsook de terugbetalingsmodaliteiten van deze kosten aan de werkgevers.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018 en is gesloten voor bepaalde tijd. Zij loopt ten einde op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^