Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 09 mei 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206472
pub.
09/05/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017 Sectoraal opleidings- en arbeidsmarktbeleid (Overeenkomst geregistreerd op 4 augustus 2017 onder het nummer 140862/CO/126) HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder de. bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking.

Art. 2.Zij wordt gesloten in uitvoering van de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende werkbaar en wendbaar werk, titel II, hoofdstuk II, afdeling 1 - Investeren in opleiding.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gelezen in samenhang met de sectorale collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen.

Art. 3.Opleiding wordt in de sector erkend als een recht en een plicht voor de werknemers. HOOFDSTUK II. - Realisatie van de opleidingsinspanningen in het kader van de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende het werkbaar en wendbaar werk

Art. 4.De sociale partners voorzien in een opleidingsinspanning die gelijkwaardig is aan een opleidingsinspanning van twee dagen gemiddeld per jaar per voltijds equivalent.

De sociale partners voorzien in een groeipad om op termijn het aantal opleidingsdagen te verhogen om aldus bij te dragen tot de interprofessionele doelstelling. De evolutie zal jaarlijks opgevolgd worden. Indien geen groei wordt vastgesteld, zullen de sociale partners de nodige acties ondernemen.

De realisatie van het groeipad wordt bijkomend ondersteund door : - het opleidingsaanbod van Woodwize vzw beter en ruimer bekend te maken aan werkgevers en werknemers; - het opleidingsaanbod van Woodwize vzw verder uit te breiden, al dan niet in het kader van het betaald educatief verlof; - via Woodwize vzw acties te ondernemen om de participatiegraad aan opleidingen te verhogen; - de werkgevers aan te moedigen om alle, zowel formele als informele, opleidingsinspanningen nauwgezet te registreren; - een crisisaanbod te realiseren ten behoeve van arbeiders in periodes van economische werkloosheid. HOOFDSTUK III. - Onderscheiden actiedomeinen

Art. 5.Volgende actiedomeinen worden onderscheiden : - opleidingen voor werkenden en werkzoekenden; - bevordering van de tewerkstelling in de hout- en meubelindustrie; - alternerend leren en werken; - onderwijs; - werkbaar werk; - sectoraal outplacement; - bevordering van de diversiteit van de werknemers; - welzijn en veiligheid; - alle andere acties of domeinen die door Woodwize of de sociale partners worden aangedragen en door de raad van bestuur van Woodwize worden goedgekeurd.

Art. 6.Het sectorale opleidings- en arbeidsmarktbeleid wordt geïnitieerd en uitgevoerd door Woodwize vzw. De raad van bestuur van Woodwize vzw, waarin de ondertekenende partijen vertegenwoordigd zijn, keurt voorafgaandelijk de voorgestelde projecten in het kader van de in artikel 5 vermelde actiedomeinen goed. HOOFDSTUK IV. - Bijzondere bepalingen met betrekking tot opleidingen voor werkenden en werkzoekenden

Art. 7.Aan de ondernemingen wordt aanbevolen een jaarlijks opleidingsplan op te stenen waarin alle opleidingen voor de arbeiders worden opgenomen. Zij kunnen daarbij een beroep doen op de expertise van Woodwize vzw. Opleidingsplannen worden voorgelegd aan en besproken in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, het comité welzijn of, bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging.

Een bijzondere begeleidingsinspanning zal worden geleverd ten aanzien van de kleine ondernemingen die minder dan 20 arbeiders tewerkstellen.

Woodwize vzw zal erop toezien dat de onderneming binnen de twee maanden na de indiening van haar plan, een concreet voorstel van timing ontvangt.

Woodwize vzw zal een cumulatief opleidingsCV ter beschikking stellen van de arbeiders die tijdens het boekjaar een door haar georganiseerde of ondersteunde opleiding gevolgd hebben. Het betreft zowel "externe" als "interne" opleidingen.

Ten einde de in de wet van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende werkbaar en wendbaar werk sluiten betreffende het werkbaar en wendbaar werk bepaalde doelstellingen te verwezenlijken, begeleidt Woodwize vzw de ondernemingen om de geleverde inspanningen op gepaste wijze te registreren, en stelt hen hiervoor de door de sociale gesprekspartners bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2009 overeengekomen "sectorale registratietool" ter beschikking.

Alle werknemers die worden aangeworven, worden opgeleid voor de functie waarin ze worden aangeworven, hetzij via IBO, hetzij via opleiding op de arbeidsplaats. Deze doelgroepen zullen afzonderlijk vermeld worden in het opleidingsplan van de onderneming. De veiligheidsinitiatie maakt deel uit van deze opleiding. De opleidingsperiode zal over ten minste zes maanden en ten hoogste vierentwintig maanden lopen wanneer de nieuw aangeworvene noch voorkennis, noch ervaring heeft opgedaan voor de functie. De opleidingsperiode zal over ten minste zes en ten hoogste twaalf maanden lopen wanneer de nieuw aangeworvene een voldoende vooropleiding heeft genoten, of deze kennis opdeed door ervaring.

Gedurende de opleidingsperiode heeft de nieuw aangeworven arbeider/ster recht op 90 pct. van het loon voor de functie waartoe hij/zij wordt opgeleid, mits de nieuw aangeworvene ook in de mogelijkheid wordt gesteld de praktische opleiding in de onderneming aan te vullen met een opleiding uit de door Woodwize vzw geboden programma's.

Met betrekking tot opleidingen op initiatief van de werknemer geldt dat er in het kader van het betaald educatief verlof tussen de werkgever en werknemer een gesprek moet mogelijk zijn over de planning van het volgen van deze opleiding. De werknemer die buiten de werkuren en op eigen initiatief een opleiding volgt die niet in aanmerking komt voor de wettelijke regeling in verband met betaald educatief verlof en die evenmin gebeurt in uitdrukkelijke opdracht van de werkgever, geniet de hierna vermelde voordelen. Voorwaarde is echter dat de werkgever vooraf op de hoogte werd gesteld en ermee heeft ingestemd en dat de opleiding met succes werd afgerond. De werknemer kan dan kiezen voor ofwel bezoldigde inhaalrust voor de uren die hij heeft verlet voor de opleiding, ofwel een vergoeding door de werkgever, beperkt tot het bedrag dat in voege is voor het betaald educatief verlof. Bedoelde uren worden dan niet als arbeidstijd aangemerkt. Het aantal uur waarvoor een dergelijk voordeel kan worden verkregen, is beperkt tot 16 uur per schooljaar. HOOFDSTUK V. - Registratie opleidingen

Art. 8.De ondernemingen binnen de sector zullen alle opleidingen (formeel en informeel) die hun arbeiders en arbeidsters volgen, registeren in de online registratietool "Compas" van Woodwize. HOOFDSTUK VI. - Eindbepalingen

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Elk van de partijen kan ze beëindigen, mits per aangetekende brief een opzegging van 6 maanden wordt betekend.

Art. 10.De ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard worden per koninklijk besluit.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^