Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 oktober 2018
gepubliceerd op 31 oktober 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het werkbaar werk en de loopbaanwijzigingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018204852
pub.
31/10/2018
prom.
14/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het werkbaar werk en de loopbaanwijzigingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het werkbaar werk en de loopbaanwijzigingen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2018 Werkbaar werk en loopbaanwijzigingen (Overeenkomst geregistreerd op 8 maart 2018 onder het nummer 145196/CO/209)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden die behoren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Onder "bedienden" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.Voorwerp Vanaf 1 januari 2018 kent deze collectieve arbeidsovereenkomst vergoedingen toe aan bedienden die de leeftijd van minstens 58 jaar bereikt hebben, in het kader van maatregelen tot verlichting van de werklast.

Deze vergoedingen worden uitbetaald door het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal", hierna SFBM genoemd.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming en van het koninklijk besluit van 9 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018200294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders sluiten tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Belgisch Staatsblad van 25 januari 2018).

Art. 3.Maatregel "Werkbaar werk en loopbaanwijzigingen" De bedienden die in het kader van hun eindeloopbaanplanning op vrijwillige basis en in akkoord met hun werkgever overeenkomen om een loopbaanwijziging door te voeren met vermindering van het loon tot gevolg, kunnen ten laste van het SFBM een vergoeding genieten ter compensatie van het loonverlies.

De loopbaanwijziging veronderstelt een overeengekomen aanpassing van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van : - een overgang naar een alternatieve functie; - een overgang van een ploegen- of nachtregime naar een dagregime; - een overgang van een voltijds naar een 4/5de arbeidsregime.

Deze wijziging van de arbeidsvoorwaarden dient schriftelijk te worden vastgesteld en dient in te gaan op de eerste dag van de maand. Deze loopbaanwijziging kan zowel voor bepaalde als onbepaalde duur overeengekomen worden.

Art. 4.Voorwaarden Om gerechtigd te zijn op een vergoeding ten laste van het SFBM, moet voldaan worden aan volgende voorwaarden : Anciënniteit De bediende moet voorafgaand aan de loopbaanwijziging bij zijn werkgever een anciënniteit hebben van minimaal 3 maanden in de vorige functie, in een ploegen- of nachtregime, of in een voltijds arbeidsstelsel.

Loonverlies Bij aanvang van de loopbaanwijziging heeft de bediende ingevolge de loopbaanwijziging een netto loonverlies dat groter is dan de basisvergoeding voorzien in artikel 6.

Om dit netto loonverlies vast te stellen, wordt het loon voor normale prestaties van de maand voorafgaand aan de loopbaanwijziging vergeleken met het loon voor normale prestaties van de maand waarin de loopbaanwijziging aanvangt.

Minimale tewerkstellingsbreuk De bediende moet een effectieve tewerkstellingsbreuk behouden van minstens 4/5de.

Leeftijdsvoorwaarde Bij aanvang van de loopbaanwijziging heeft de bediende de leeftijd van 58 jaar of ouder bereikt. Deze leeftijdsvereiste bedraagt 60 jaar of ouder voor de bediende die overgaat van een voltijds naar een 4/5de arbeidsregime.

Art. 5.SFBM Het SFBM wordt belast met de praktische uitwerking van de aanvraagprocedure, de betalingsmodaliteiten, de controle en toepassing van de maatregel "Werkbaar werk en loopbaanwijzigingen". Zij stelt hiertoe de nodige richtlijnen ter beschikking.

Zowel de werkgever als de bediende zijn ertoe gehouden de richtlijnen na te leven en elke wijziging aangaande de loopbaanwijziging onmiddellijk en spontaan mee te delen aan het SFBM. De werkgever en/of de bediende hebben, in geval van betwisting, steeds het recht het dossier voor te leggen aan het SFBM.

Art. 6.De vergoedingen De bediende die voldoet aan alle voorwaarden, heeft recht op een maandelijkse bruto basisvergoeding van 77,00 EUR. Deze basisvergoeding wordt verhoogd met een toeslag van 7,70 EUR bruto per volledige schijf van 200 EUR waarmee de maandelijkse bruto loongrens van 3 500 EUR wordt overschreden.

Het brutoloon dat in aanmerking genomen wordt voor de berekening van de toeslag is het brutoloon voor normale prestaties van de maand voorafgaand aan de loopbaanwijziging.

De maximale vergoeding die kan worden toegekend, bedraagt 154 EUR bruto.

De toekenning van de vergoeding mag niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de bediende hoger is dan vóór de loopbaanwijziging. In voorkomend geval wordt ze hiertoe begrensd.

Het bedrag van de vergoeding wordt éénmalig vastgesteld op het ogenblik van de loopbaanwijziging.

De vergoedingen en de bruto loongrens worden jaarlijks geïndexeerd op 1 juli. Daartoe wordt het viermaandelijks gemiddelde van het indexcijfer van de maand juni van het lopende jaar geplaatst tegenover het viermaandelijks gemiddelde van het indexcijfer van de maand juni van het vorige jaar.

Het recht op de vergoeding vervalt onmiddellijk bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of bij stopzetting van de overeengekomen loopbaanwijziging.

Art. 7.Cumulatiebepalingen De vergoeding "Werkbaar werk en loopbaanwijzigingen" kan niet gecumuleerd worden met een onderbrekingsuitkering toegekend aan bedienden die hun arbeidsovereenkomst volledig schorsen of hun arbeidsprestaties verminderen in het kader van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen of in het kader van de thematische verlofregelingen (ouderschapsverlof, zorgverlof voor een zwaar ziek gezins- of familielid of verlof voor palliatieve zorgen).

De vergoedingen voor de diverse vormen van loopbaanwijzigingen kunnen niet gecumuleerd worden.

Art. 8.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2018.

Zij kan opgezegd worden mits aangetekend schrijven aan de voorzitter van het nationaal paritair comité en waarvoor een opzegtermijn van 6 maanden geldt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 oktober 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^