Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 november 2008
gepubliceerd op 19 november 2008

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003448
pub.
19/11/2008
prom.
14/11/2008
ELI
eli/besluit/2008/11/14/2008003448/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 28, 32, 38 en 45 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I), artikelen 28, eerste lid, 32, eerste lid, 38, eerste en vijfde lid, en 45, tweede lid;

Gelet op het advies 45.243/2 van de Raad van State, gegeven op 20 oktober 2008 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° wet : wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I);2° bankwerkdag : iedere dag dat het Target2-systeem (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) operationeel is.

Art. 2.De in artikel 28, eerste lid, van de wet bedoelde gegevens die, als ze beschikbaar zijn, door de instellingen-depositaris aan de Kas worden overgedragen, zijn de gegevens die nodig zijn voor : 1° de identificatie van de overdracht van de gegevens, inzonderheid de identificatiecode van de overdracht, de datum van verzending van de gegevens, de identificatiecode van de instelling-depositaris, het aantal betrokken houders en de datum van overdracht van de tegoeden;2° de identificatie van de houder(s), inzonderheid de naam, voornamen en benaming, het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de plaats en datum van geboorte en overlijden of, in geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid, het geslacht, de laatste hoofdverblijfplaats of bij gebrek daaraan, de andere beschikbare adressen, en het (de) nummer(s) van de slapende rekening(en);3° de identificatie van de tegoeden van de slapende rekening, inzonderheid de benaming, het overgedragen bedrag en de munt waarin het is uitgedrukt, de aard en de gedetailleerde samenstelling. De overdracht van de in het eerste lid bedoelde gegevens gebeurt maximum vijf bankwerkdagen voorafgaandelijk aan en uiterlijk tegelijk met de overdracht van de tegoeden van de slapende rekeningen.

Art. 3.De in artikel 32, eerste lid, van de wet bedoelde gegevens die, als ze beschikbaar zijn, door de instellingen-verhuurder aan de Kas worden overgedragen, zijn de gegevens die nodig zijn voor : 1° de identificatie van de overdracht van de gegevens, inzonderheid de identificatiecode van de overdracht, de datum van verzending van de gegevens, de identificatiecode van de instelling-verhuurder en het aantal betrokken safes;2° de identificatie van de huuder(s), inzonderheid de naam, voornamen en benaming, het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de plaats en datum van geboorte en overlijden of, in geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid, het geslacht, de laatste hoofdverblijfplaats of bij gebrek daaraan, de andere beschikbare adressen;3° de identificatie van de slapende safe met een inhoud, inzonderheid de referte van het proces-verbaal van opening van de safe of van het document dat het vervangt.

Art. 4.§ 1. De in artikel 38, eerste lid, 1°, van de wet bedoelde gegevens die, als ze beschikbaar zijn, door de verzekeringsondernemingen aan de Kas worden overgedragen, zijn : 1° de gegevens die nodig zijn voor : a) de identificatie van de overdracht van de gegevens, inzonderheid de identificatiecode van de overdracht, de datum van verzending van de gegevens, de naam en de identificatiecode van de verzekerings-onderneming, het aantal betrokken verzekeringsovereenkomsten en de datum van overdracht van de verzekerde prestaties;b) de identificatie van de slapende verzekeringsovereenkomst, inzonderheid de identificatiecode bij de verzekeringsonderneming, de datum van sluiting van de overeenkomst, de aard van het risico dat zich heeft voorgedaan en het nominatief, generiek of gemengd karakter van het begunstigingsbeding;c) de identificatie van de verzekeringnemer die een natuurlijk persoon is, en van de verzekerde, inzonderheid de naam en voornamen, het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de plaats en datum van geboorte en overlijden of, in geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid, het geslacht, de laatste hoofdverblijfplaats of bij gebrek daaraan, de andere beschikbare adressen;d) de identificatie van de verzekeringnemer die geen natuurlijk persoon is, inzonderheid de benaming, het identificatienummer en de laatste zetel;e) de identificatie van de begunstigde(n), inzonderheid de naam en voornamen, het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de hoedanigheid, de plaats en datum van geboorte en overlijden of, in geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid, het geslacht, de laatste hoofdverblijfplaats of bij gebrek daaraan, de andere beschikbare adressen, de volledige en juiste tekst van het begunstigingsbeding, de verzekerde prestaties die reeds aan hem zijn betaald en het feit dat hij geen rechten meer heeft op verzekerde prestaties;2° de gegevens over de verzekerde prestaties, inzonderheid het overgedragen bedrag en de munt waarin dit is uitgedrukt, en de datum waarop de verzekerde prestaties opeisbaar zijn geworden;3° de gegevens over de fiscaliteit van de verzekeringsovereenkomst die de Kas nodig heeft om de verzekerde prestaties aan de begunstigde(n) correct te betalen. De overdracht van de in het eerste lid bedoelde gegevens gebeurt maximum vijf bankwerkdagen voorafgaandelijk aan en uiterlijk tegelijk met de overdracht van de verzekerde prestaties van de slapende verzekeringsovereenkomsten. § 2. De in artikel 38, eerste lid, 2°, van de wet bedoelde gegevens die, als ze beschikbaar zijn, door de verzekeringsondernemingen aan de Kas worden overgedragen, zijn de gegevens die nodig zijn voor : 1° de identificatie van de overdracht van de gegevens, inzonderheid de identificatiecode van de overdracht, de datum van verzending van de gegevens, de naam en de identificatiecode van de verzekerings-onderneming en het aantal betrokken verzekeringsovereenkomsten;2° de identificatie van de slapende verzekeringsovereenkomst, inzonderheid de identificatiecode bij de verzekeringsonderneming, de datum van sluiting van de overeenkomst en de aard van het risico dat zich heeft voorgedaan;3° de identificatie van de verzekeringnemer die een natuurlijk persoon is, en van de verzekerde, inzonderheid de naam en voornamen, het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de plaats en datum van geboorte en overlijden of, in geval van een verklaring van afwezigheid, de datum van de beslissing houdende verklaring van afwezigheid, het geslacht, de laatste hoofdverblijfplaats of bij gebrek daaraan, de andere beschikbare adressen;4° de identificatie van de verzekeringnemer die geen natuurlijk persoon is, inzonderheid de benaming, het identificatienummer en de laatste zetel. § 3. Paragraaf 2 is van toepassing op de slapende verzekeringsovereenkomsten die uitsluitend voorzien in een prestatie bij leven die uitgekeerd wordt onder de vorm van een rente en die ondanks de opsporingsprocedure bedoeld in artikel 36 van de wet, niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een tussenkomst door de begunstigde.

Art. 5.De overdracht van de in artikelen 2 tot 4 bedoelde gegevens aan de Kas gebeurt volgens de technische standaard en de nadere specificaties die de Kas na overleg met Febelfin en Assuralia op uniforme wijze vaststelt.

Art. 6.In afwijking van de artikelen 13, eerste lid, en 14, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet van 31 juli 1934, geschieden de ontvangsten en uitgaven met betrekking tot de slapende rekeningen en verzekeringsovereenkomsten, uitgedrukt in een andere munt dan de euro en met betrekking tot de effecten, door middel van rekeningen die door de Kas zijn geopend bij de door haar aangeduide kredietinstelling.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister die bevoegd is voor Fnanciën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^