Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 november 2000
gepubliceerd op 05 december 2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot benoeming van de leden van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945

bron
diensten van de eerste minister
numac
2000021559
pub.
05/12/2000
prom.
14/11/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot benoeming van de leden van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 januari 1999 betreffende de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, inzonderheid artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1999 betreffende de samenstelling en de werking van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, inzonderheid artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot benoeming van de leden van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 oktober 1997, 2 april 1998 en 10 augustus 1998, inzonderheid artikel 2;

Overwegende dat de heer Ph. Dartois op 31 augustus 2000 zijn ontslag heeft ingediend als lid van voornoemde Commissie, dat dit ontslag dienen te worden aanvaard en dat voor een vervanger dient te worden gezorgd;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer P. Martin, ambassaderaad, adjunct bij het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt benoemd tot lid van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945, als vertegenwoordiger van het departement Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, ter vervanging van de heer Ph. Dartois, ontslagnemend.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 oktober 2000.

Art. 3.Onze Eerste Minister en Onze Minister van Buitenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 november 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL

^