Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 maart 2001
gepubliceerd op 10 april 2001

Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Waalse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare Werken

bron
diensten van de eerste minister, ministerie van ambtenarenzaken en ministerie van financien
numac
2001021156
pub.
10/04/2001
prom.
14/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/14/2001021156/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Waalse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare Werken


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 3 en 39 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid de artikelen 3, 6 en 12;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Waalse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare werken;

Overwegende dat in het artikel 1 van het voornoemde besluit, onder rubriek « Doornik » werden goederen vergeten te overgedragen worden;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, van Onze Minister van Financiën, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 tot regeling van de eigendomsoverdracht door de Staat aan het Waalse Gewest van onroerende goederen bestemd voor de huisvesting van sommige buitendiensten van het vroegere Ministerie van Openbare Werken, wordt aangevuld als volgt : - onder de rubriek « Doornik » wordt de volgende vermelding aangevuld : Doornik, 2e afdeling (Pont des Trous) : - gebouw, gelegen quai Andrei Sakharov + 31, sectie A 43/02 (1 a 1 ca); - administratief gebouw, gelegen quai Andrei Sakharov + 31, sectie A 43/03 (6 ca).

Art. 2.De in artikel 1 vermelde goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden, met de actieve en passieve erfdienstbaarheden, de bijzondere lasten en verplichtingen verbonden aan hun verwerving, evenals de gebeurlijk aan derde toegestane rechten.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 november 1991.

Art. 4.Onze Eerste Minister, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Overheidsbedrijven en Participaties zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, G. VERHOFSTADT De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Overheidsbedrijven en Participaties, R. DAEMS

^