Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 januari 2000
gepubliceerd op 15 februari 2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1993 houdende goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van de Algemene Raad en van het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022126
pub.
15/02/2000
prom.
14/01/2000
ELI
eli/besluit/2000/01/14/2000022126/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1993 houdende goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van de Algemene Raad en van het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op de artikelen 16, § 1, 9°, en 22, 14°;

Gelet op het advies van de Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van 13 september 1999;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 7, § 2 van het huishoudelijk reglement van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging dat is opgenomen in de bijlage II bij het koninklijk besluit van 3 november 1993 houdende goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van de Algemene Raad en van het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 2. De beslissingen zijn genomen indien zij twee derde van de stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden behalen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de onthoudingen.

Indien dat quorum niet wordt bereikt maar de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden wordt behaald, legt de voorzitter dezelfde voorstellen op de volgende vergadering ter stemming voor.

Indien opnieuw de meerderheid bedoeld in het tweede lid wordt behaald, zijn de beslissingen genomen. ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

^