Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 08 mei 2013

Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Scheldeverdrag

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024158
pub.
08/05/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013024158/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële bijdrage aan het Internationale Scheldeverdrag


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 van 4 maart 2013;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 en 58;

Overwegende dat België lid is van het « Scheldeverdrag » dat omgezet werd door de wet van 6 oktober 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/10/2005 pub. 18/11/2005 numac 2005015147 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Scheldeverdrag, 2° Maasverdrag, gedaan te Gent op 3 december 2002 (2) sluiten houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Scheldeverdrag; 2° Maasverdrag, gedaan te Gent op 3 december 2002;

Overwegende dat de 2003 vergadering van het Scheldeverdrag bij consensus haar financiële reglement goedgekeurd heeft;

Overwegende dat de 2012 vergadering van het Scheldeverdrag beslist heeft dat de 2013 bijdrage van het Koninkrijk België 2.020 euro zal bedragen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2013;

Op de voordracht van Minister van de Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een verplichte toelage van 2.020 euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt verleend aan het Scheldeverdrag.

Art. 2.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op volgende rekening : Rekeningnummer : 091-0120682-43 IBAN : BE66 0910 1206 8243 BIC : GKCCBEBB Bank : Dexia, Pachecolaan 54, 1000 Brussel Referentie : CIE-ISC/2012/B

Art. 3.De uitbetaling gebeurt bij voorlegging van de vorderingen voor uitbetaling van de toelage. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de toepasselijke regelgeving.

Art. 4.De Minister van de Noordzee is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE

^