Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 oktober 1998
gepubliceerd op 30 oktober 1998

Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022671
pub.
30/10/1998
prom.
13/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 21, § 1, laatste lid;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer De Ridder, Henri, geneesheer, wordt benoemd tot Regeringscommissaris bij het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking vanaf de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. COLLA

^