Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 oktober 1998
gepubliceerd op 29 december 1998

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012886
pub.
29/12/1998
prom.
13/10/1998
ELI
eli/besluit/1998/10/13/1998012886/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen;

Op de voordracht van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen.

Art. 2.Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 1997 Tewerkstelling van personen behorend tot risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 18 november 1997 onder het nummer 45978/CO/102.05)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen.

Met de "werklieden" worden de werklieden en werksters bedoeld.

Art. 2.Er wordt overeengekomen om 0,10 pct. van de aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid aangegeven loonsom in 1997 aan te wenden voor opleidingsacties ten voordele van werklieden of werklozen die behoren tot de risicogroepen.

Er wordt overeengekomen om 0,10 pct. van de aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid aangegeven loonsom aan te wenden in 1998 voor opleidingsacties ten voordele van werklieden of werklozen die behoren tot de risicogroepen.

Art. 3.Het Rijksdienst voor sociale zekerheid die in 1997 0,10 pct. en in 1998 0,10 pct. geïnd heeft, stort die terug aan het "Fonds voor sociale vrede in de porseleinaarde- en zandgroeven in het zuiden van België". Deze beheert en went de bijdrage aan voor de specifieke vorming van werklieden aan porseleinaarde- en zandgroeven in openlucht geëxploiteerd, volgens beslissing van de beheerraad van deze fonds.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1997 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1998.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 oktober 1998.

De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Mevr. M. SMET

^