Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 november 2000
gepubliceerd op 19 december 2000

Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 oktober 2000 houdende wijziging van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

bron
ministerie van justitie
numac
2000010014
pub.
19/12/2000
prom.
13/11/2000
ELI
eli/besluit/2000/11/13/2000010014/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2000. - Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 6 oktober 2000 houdende wijziging van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen bindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen beslissing van 6 oktober 2000 tot wijziging van de beslissing van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.

Art. 3.Onze Minister van Justitite is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 november 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

Bijlage Overeenkomst houdende wijziging van de overeenkomst van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

Artikel 1.In artikel 6 van de overeenkomst van 10 november 1998 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, worden de woorden « binnen de gestelde termijn » vervangen door de woorden « binnen een termijn van twintig werkdagen ».

Art. 2.Een artikel 10bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd in de overeenkomst : « Art. 10bis.

De kapper of schoonheidsspecialist die, in de loop van het kalenderjaar definitief en onherroepelijk de publieke mededeling van fonogrammen stopzet, heeft op zijn aanvraag recht op de terugbetaling van het gedeelte van de billijke vergoeding dat betrekking heeft op de periode van een kalenderjaar na de definitieve stopzetting van de publieke mededeling van fonogrammen.

De kapper of schoonheidsspecialist die op grond van het vorige lid om de terugbetaling van een gedeelte van de billijke vergoeding verzoekt, moet aan de beheersvennootschappen of aan hun mandataris alle gegevens verstrekken aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de publieke mededeing van fonogrammen definitief en onherroepelijk is stopgezet.

De terugbetaling van het gedeelte van de billijke vergoeding dient berekend te worden vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de datum van de definitieve stopzetting van de publieke mededeling van fonogrammen.

De aanvraag tot terugbetaling dient bij de beheersvennootschappen of hun mandataris te worden ingediend binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de definitieve stopzetting van de publieke mededeling van fonogrammen. »

Art. 3.Deze overeenkomst is van toepassing vanaf haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De kapper of schoonheidsspecialist die zich evenwel op artikel 10bis, lid 1, van de overeenkomst beroept, moet zijn aanvraag ten laatste zes maanden na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad indienen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 13 november 2000.

De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN

^