Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 februari 2015
gepubliceerd op 27 februari 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2004 houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024066
pub.
27/02/2015
prom.
13/02/2015
ELI
eli/besluit/2015/02/13/2015024066/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004022393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten sluiten houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003;

Gelet op de uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 17 zoals laatst gewijzigd door de wet van 20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004022393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten sluiten houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 16 september 2014;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 3 december 2014;

Gelet op advies 56.812/VR/3 van de Raad van State, gegeven op 24 december 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003;

Overwegende het koninklijk besluit van 13 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 mei 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/05/2004 pub. 24/05/2004 numac 2004022393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten sluiten houdende het model en de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor het intracommunautair verkeer van katten en fretten wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.Ter aanvulling van de bepalingen van de verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003, en de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 december 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten sluiten houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten, regelt dit besluit de modaliteiten voor de uitgave van het paspoort voor katten en fretten.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : "3° Erkende dierenarts : dierenarts erkend overeenkomstig artikel 4, vierde lid, van de wet van 28 augustus 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de uitoefening van de diergeneeskunde;".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : " § 1. Het model en de aanvullende eisen ten aanzien van het paspoort dat wordt afgegeven zijn vastgelegd in bijlage III, deel 1 en 2 van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad.".

Art. 4.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt : "4° de bepalingen van dit besluit en van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad, naleven;".

Art. 5.Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 11.Het is verboden paspoorten na te maken of te vervalsen, evenals wijzigingen aan te brengen die niet conform zijn met de uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad.".

Art. 6.Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 7.De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 februari 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, W. BORSUS

^