Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 september 2013
gepubliceerd op 23 september 2013

Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2013

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024326
pub.
23/09/2013
prom.
12/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/12/2013024326/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2013


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 192, tweede lid;

Gelet op de Programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 269, eerste lid, 3° ;

Gelet op het advies van de Algemene raad van het RIZIV, gegeven op 22 april 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2013;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 269, eerste lid, 3°, van de Programmawet (I) van 24 december 2002 wordt het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, voor het jaar 2013 vastgesteld op 7,014438 miljoen euro.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

^