Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 september 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 september 2013 is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Lelièvre, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg t Bij koninklijk besluit van 12 september 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus, (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013205238
pub.
24/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013205214 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 mei 2012 tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013022479 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013024325 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2013 voor de werking van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013204932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van het loon in het kader van bepaalde activiteiten uitgevoerd in de voedingsnijverheid en in de handel in voedingswaren type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013204919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de onderhandelingsprocedures voor het verhogen van de interne grens van de arbeidsduur die in de loop van een referteperiode moet worden nageleefd en van het quotum overuren waarvoor de werknemer kan afzien van de inhaalrust in toepassing van artikel 26bis, § 1bis en § 2bis, van de arbeidswet van 16 maart 1971 type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003398 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Bastenaken door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten van een project om het voortgezet gezondheidstoezicht uit te oefenen bij ex-houtbewerkers die sinonasale kanker kunnen ontwikkelen sluiten is de vrijstelling zoals bedoeld in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek verleend aan de heer Lelièvre, E., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'mobiele urgentiegroep' moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013011464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2013 type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/07/2021 numac 2021021484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus, is aan de heer De Wilde, F., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent.

Bij koninklijke besluiten van 12 september 2013 : - is aan de heer Hegge, M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt; - is aan de heer Verhaeghe, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Grumieaux, Ph., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Bij koninklijk besluit van 12 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'mobiele urgentiegroep' moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013011464 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013011463 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2013 type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 23/07/2021 numac 2021021484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/09/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013003314 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende de loopbaan van de bedienden der hypotheekbewaarders sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 30 juni 2013, is het aan de heer Rogiest, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 september 2013, welke uitwerking hebben met ingang van 31 juli 2013 : - is het aan de heer Van den Borne, G., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren; - is het aan de heer Van Der Voort, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Turnhout, eershalve te voeren; - is het aan de heer Vandeweyer, I., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 september 2013, welke uitwerking hebben met ingang van 31 augustus 2013 : - is het aan de heer Van Cauwenberghe, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, eershalve te voeren; - is het aan de heer Coddens, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren; - is het aan de heer Vanderweckene, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 12 september 2013, welke uitwerking hebben met ingang van 30 september 2013 : - is het aan de heer Van Broekhoven, N., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt, eershalve te voeren; - is het aan de heer De Hantsetters, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Veurne, eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^