Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 september 2007
gepubliceerd op 25 september 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012416
pub.
25/09/2007
prom.
12/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 SEPTEMBER 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen" (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen".

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 september 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 28 augustus 2002, Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2002.

Bijlage Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007 Maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen" (Overeenkomst geregistreerd op 26 juni 2007 onder het nummer 83478/CO/120.03)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters, hierna "werklieden" genaamd, van de ondernemingen welke onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen ressorteren.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten in uitvoering van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, inzonderheid hoofdstuk VIII, afdeling 1.

Art. 3.In toepassing van artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2002, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 28 augustus 2002, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 oktober 2002, kunnen de werkgevers die in de loop van 2007 en/of 2008 initiatieven nemen of genomen hebben tot opleiding en vorming van werklieden, genieten van een forfaitaire tegemoetkoming ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen".

Art. 4.Bij voorrang dienen deze opleidings- en vormingsinitiatieven toe te komen aan de vervangers van bruggepensioneerden. Indien er geen vervangers zijn, worden deze middelen bij voorrang voor nieuwe aanwervingen besteed.

Art. 5.Deze forfaitaire tegemoetkoming wordt enkel verleend na voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag gericht aan de raad van bestuur van voormeld fonds, p/a Krommewege 52, te 9990 Maldegem.

Art. 6.Het bedrag van de forfaitaire tegemoetkoming wordt door de raad van bestuur van voormeld fonds vastgelegd naar gelang van de jaarlijkse budgettaire besteding.

Art. 7.Het totaal van de jaarlijkse besteding zal in 2007 en in 2008 in elk geval 0,20 pct. op de bruto loonmassa bedragen.

Art. 8.Bij brugpensioen zal het vervangingsengagement bij voorrang worden ingevuld met personen behorend tot risicogroepen.

Art. 9.De raad van bestuur van voormeld fonds wordt belast met de uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst en met het toezicht op de aanvragen, de opleidingsprogramma's en de afrekening van de gevraagde financiële tussenkomsten.

Art. 10.De raad van bestuur maakt jaarlijks een evaluatie van de gedane inspanningen die bij het verslag van het fonds aan het paritair comité wordt gevoegd.

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2008.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^