Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 september 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/03/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007000814 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 25/09/2007 numac 2007000813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de detailhandel in bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/04/2004 pub. 25/09/2007 numac 2007000816 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de werkzitplaatsen en rustzitplaatsen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/01/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de overgang van sommige gewestelijke ontvangers die bijzonder rekenplichtige zijn van een politiezone naar het administratief en logistiek kader van de lokale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007012416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen" type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007012423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007012427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2005 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005 met betrekking tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007012434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007012435 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, houdende maatregelen tegenover de risicogroepen in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007012436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan de georganiseerde werknemers type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007012448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1997 betreffende het Paritair Subcomité voor de tewerkstelling in de banksector type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007012449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor de jaren 2006 en 2007 type koninklijk besluit prom. 10/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007012455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 1997 betreffende de vrijwillige deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007023328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/06/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007002169 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type ministerieel besluit prom. 14/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007003436 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 2006 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 28/08/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007023288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 10/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007023330 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van criteria voor de vrijstelling van het vereiste van een voorschrift van een dierenarts voor het verstrekken van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ten behoeve van voor de productie van levensmiddelen bestemde dieren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007036604 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beëindiging van de vertegenwoordiging van Vlaanderen in het buitenland door landbouwraden

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/09/2007 numac 2007018143 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW Algemeen Eigenaars en Mede_Eigenaarssyndicaat, de VZW Eigenaarsbelang, de VZW Koninklijk Alg(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2007 numac 2007018142 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW Algemeen Eigenaars en Mede-Eigen aarssyndicaat, de VZW Eigenaarsbelang, de VZW Koninklijk Al(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2007 numac 2007018144 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De VZW Algemeen Eigenaars en Mede-Eigenaarssyndicaat, de VZW Eigenaarsbelang, de VZW Koninklijk Alg(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2007 numac 2007202838 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 augustus 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 augustus 2007, is beroep tot Die zaak, ingeschreven onder nummer 4274 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2007 numac 2007202837 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 augustus 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 augustus 2007, hebben Frank Ble Die zaak is ingeschreven onder nummer 4271 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2007 numac 2007202841 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 juli 2007 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 juli 2007, hebben Béatrix Ceulema Die zaak is ingeschreven onder nummer 4268 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 25/09/2007 numac 2007202858 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 juli 2007 in zake Monique Laffineur tegen Jean-Pol Demesmaker, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 juli 2007, heeft de « 1. Uitspraak te doen over de volgende vraag : schendt artikel 806 van het Gerechtelijk Wetboek, i(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/09/2007 numac 2007012579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 261 van 5 september 2007 in de Nederlandse en de Franse tekst : Pagina 46292 dient te worden gelezen « De heer Carol Cottegnie, rechter in sociale zaken als werkg Pagina 46295 dient te worden gelezen « De heer Pascal Baert, rechter in sociale zaken als werknemer(...)

document

type document prom. -- pub. 25/09/2007 numac 2007031419 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ukkel. - Bijzonder bestemmingsplan « Clijveld ». - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2007 houdt goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 29bis « Clijveld » van de gemeente Ukkel
^