Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2018
gepubliceerd op 22 november 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017204372
pub.
22/11/2018
prom.
12/11/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017 Verlenging van de bepalingen van bepaalde duur van het nationaal akkoord 2015-2016 voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid (Overeenkomst geregistreerd op 31 mei 2017 onder het nummer 139585/CO/209)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden die behoren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Onder "bedienden" wordt verstaan : mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Art. 2.Verlengingsbepalingen - Artikel 15, § 3 (bijdrage risicogroepen) van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2016 inzake de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" (registratienummer 135589/CO/209) wordt verlengd tot 30 juni 2017. - De collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2015 inzake de risicogroepen en ingroeibanen 2015-2016 (registratienummer 133422/CO/209) wordt verlengd tot 30 juni 2017. - De collectieve arbeids overeenkomst van 7 december 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten inzake de werkzekerheidsclausule (registratienummer 132047/CO/209) wordt verlengd tot 30 juni 2017.

Art. 3.Premies Vlaamse Gewest De ondertekenende partijen verklaren dat de bedienden ressorterend onder het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid en die inzake tewerkstellingsplaats voldoen aan de voorwaarden tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst gebruik kunnen maken van de aanmoedigingspremies van kracht in het Vlaamse Gewest, namelijk : - Zorgkrediet; - Opleidingskrediet; - Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering.

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst vernietigt en vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 6 februari 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 06/02/2017 pub. 20/02/2017 numac 2017010635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten (registratienummer 138205/CO/209).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van kracht te zijn op 30 juni 2017.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^