Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 05 december 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonteelt

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017203828
pub.
05/12/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonteelt (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonteelt.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2017 Bijzondere tewerkstellingspremie voor de champignonteelt (Overeenkomst geregistreerd op 6 maart 2017 onder het nummer 138191/CO/145) Rekening houdende : - met de nog ernstige problemen waarmee de champignonsector geconfronteerd wordt; - met het feit dat het aantal ondernemingen in de afgelopen periode in België meer dan gehalveerd is; - met het feit dat in deze sector voornamelijk ongeschoolde werknemers zijn tewerkgesteld die, wanneer hun activiteit in de sector een einde zou nemen, moeilijk elders kunnen worden tewerkgesteld; - met het feit dat het aantal werknemers in de sector in de afgelopen jaren in belangrijke mate verminderd is, komen de sociale partners in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf overeen om voor de werkgevers in de champignonteelt een bijzondere tewerkstellingspremie te voorzien per tewerkgestelde werknemer in de sector van de champignonteelt.

Het is de bedoeling de champignonteelt in België nog een kans te geven en de reguliere tewerkstelling zoveel als mogelijk te ondersteunen.

Rekening houdende met de hierboven aangehaalde overwegingen, komen de werkgevers- en werknemersorganisaties overeen om deze collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten :

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de teelt van champignons.

Art. 2.De ondertekenende partijen komen overeen om een bijzondere tewerkstellingspremie te voorzien voor de ondersteuning van de tewerkstelling in de champignonteelt.

De premie geldt alleen voor reguliere werknemers en niet voor het seizoen- en gelegenheidspersoneel.

De ondertekenende partijen verwijzen in dit verband naar de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 december 2010), meer bepaald naar de artikelen 130 en 131 (maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt). In toepassing van deze artikelen werd een som door het globaal beheer van de RSZ gestort aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" en dit ter versterking van het reeds bestaande systeem van de tewerkstellingspremies. Er werd voor de periode 2008, 2009 en 2010 reeds een eerste bijzondere tewerkstellingspremie uitbetaald.

Er werd eveneens reeds een bijzondere tewerkstellingspremie uitbetaald voor de periode 2011 en 2012 alsook voor de periode 2013, 2014 en 2015. Bij deze uitbetalingen werd rekening gehouden met de beperkte Europese "de minimis-regel" die voorzag dat er slechts 7 500 EUR mag worden toegekend over een periode van drie jaar en dit per onderneming. Ondertussen is de Europese "de minimis-regel" met ingang van 1 januari 2014 gebracht op 15 000 EUR over een periode van 3 jaar.

De ondertekenende partijen stellen vast dat er nog een belangrijk gedeelte overblijft van de initiële som die door het globaal beheer van de RSZ aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" is overgemaakt. Er zijn dus nog middelen om een nieuwe bijzondere tewerkstellingspremie toe te kennen.

Om aan de artikelen 130 en 131 van de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten uitvoering te kunnen geven, dient in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten te worden. Door deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt hieraan concreet uitvoering gegeven.

Art. 3.De werkgever die in aanmerking wenst te komen voor de toekenning van de bijzondere tewerkstellingspremie richt hiervoor een aanvraag tot het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf". Bij deze aanvraag voegt de werkgever, in aanvulling bij de gegevens die reeds ter beschikking zijn van het waarborg- en sociaal fonds, per werknemer die bij hem als reguliere werknemer tewerkgesteld is : - een overzicht van de prestaties en de verloning voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 door middel van een kopie van de individuele rekening; - een kopie van de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast wordt een overzicht van de tewerkstelling voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 voor alle werknemers toegevoegd.

De werkgever engageert zich ertoe om de reguliere tewerkstelling in zijn onderneming op peil te houden.

Art. 4.Het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" kent per reguliere werknemer die in de champignonteelt tewerkgesteld is, een bijzondere tewerkstellingspremie toe aan de werkgever en dit rekening houdende met volgende randvoorwaarden : - de premie wordt toegekend voor zover de betrokken werknemer ten minste 6 maanden in dienst is van de werkgever en tewerkgesteld is als vaste werknemer; - het bedrag van de bijzondere tewerkstellingspremie bedraagt 1 500 EUR voor zover de betrokken werknemer ten minste 12 maanden tewerkgesteld was bij de werkgever en voltijds heeft gewerkt met een maximum van 15 000 EUR voor wat de onderneming betreft, gelet op de toepassing van de "de minimis-regel''.

De premie wordt pro rata toegekend voor de werknemers die geen twaalf maanden hebben gewerkt en/of voor de werknemers die deeltijds gewerkt hebben.

Art. 5.Het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" kent de bijzondere tewerkstellingspremie toe op basis van de hierboven aangehaalde stukken. De tewerkstellingspremie wordt toegekend op basis van de individuele rekeningen en de beschikbare loondocumenten. De bijzondere tewerkstellingspremie worden toegekend volgens de voorwaarden en modaliteiten van artikel 6.

Art. 6.De raad van bestuur van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf" neemt de beslissing over de toekenning en over het bedrag van de bijzondere tewerkstellingspremie bij unanimiteit en kan het bedrag van de bijzondere tewerkstellingspremie en de toekenningsmodaliteiten aanpassen in functie van de budgettaire implicaties. Er dient ten allen tijde rekening gehouden te worden met de toepassing van de aangepaste "de minimis-regel" die thans 15 000 EUR bedraagt en dit overeenkomstig de vigerende Europese regelgeving.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan de artikelen 130 en 131 van de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (hoofdstuk II : maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt) die een bijzondere tewerkstellingspremie mogelijk maken voor de champignonteelt. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017.

Zij treedt buiten werking op 31 december 2017.

De collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat in de artikelen 130 en 131 van de wet van 29 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen voorziene beslissing om een nieuwe tewerkstellingspremie mogelijk te maken voor de champignonteelt, effectief wordt genomen in de Ministerraad. Van zodra deze beslissing is genomen, kan de bijzondere tewerkstellingspremie worden toegekend door het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor het tuinbouwbedrijf".

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^