Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 mei 2019
gepubliceerd op 27 mei 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2019 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2019012687
pub.
27/05/2019
prom.
12/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/12/2019012687/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011529 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 sluiten tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 307, § 2, vervangen bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. sluiten;

Gelet op koninklijk besluit van 3 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011529 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 sluiten tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019;

Overwegende dat de zaken waarvoor geen nieuw initiatief van de Regering is vereist en die met het oog op de continuïteit van het gezag door de Uitvoerende Macht moeten worden behandeld, omdat anders een voor de burger nadelig vacuüm zou ontstaan, in lopende zaken moeten worden voortgezet;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat: - artikel 307, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werd gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. sluiten houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I en dat deze wijziging in werking treedt vanaf aanslagjaar 2019; - artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011529 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 sluiten tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019, dat de modaliteiten vastlegt voor het indienen van de aangifte met behulp van een ambtenaar van de FOD Financiën (tax-on-web ambtenaar), nagenoeg woordelijk artikel 307, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals het bestond voor de wijziging, herhaalt; - de modaliteiten voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting met behulp van een ambtenaar van de FOD Financiën zoals vastgelegd in het voormelde artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011529 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 sluiten niet langer in overeenstemming zijn met de modaliteiten die door de wetgever zijn vastgelegd in artikel 307, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen 2019-I. sluiten; - de modaliteiten zoals vastgelegd in artikel 307, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voldoende duidelijk zijn en geen verdere uitwerking behoeven; - er evenwel geen onduidelijkheid mag bestaan omtrent de modaliteiten voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting; - het koninklijk besluit van 3 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011529 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 sluiten tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 zo snel mogelijk moet worden aangepast om de vestiging en de invordering van die belasting niet te vertragen; - dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011529 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 sluiten tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2019.

Art. 3.De minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, A. DE CROO _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

Koninklijk besluit van 3 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2019 pub. 08/04/2019 numac 2019011529 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019 sluiten, Belgisch Staatsblad van 8 april 2019.

^