Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 mei 2014
gepubliceerd op 04 augustus 2014

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013207227
pub.
04/08/2014
prom.
12/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MEI 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, de toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2013 Toekenning van een vakantiegeld aan sommige invalide arbeiders van de bouwnijverheid (Overeenkomst geregistreerd op 5 juni 2013 onder het nummer 115242/CO/124) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de arbeiders die, op het ogenblik waarop de arbeidsonderbreking die voorafging aan hun toestand van invaliditeit een aanvang nam, werden tewerkgesteld door een werkgever die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteert.

In deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaat men onder : - "arbeiders" : de arbeiders en arbeidsters; - "fbz-fse Constructiv" : het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv". HOOFDSTUK II. - Aard van het voordeel

Art. 2.Fbz-fse Constructiv kent aan de arbeiders die invalide zijn geworden, een jaarlijks vakantiegeld toe. HOOFDSTUK III. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 3.§ 1. De arbeiders moeten gelijktijdig voldoen aan de volgende voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op het vakantiegeld ten laste van fbz-fse Constructiv : 1° tenminste 15 jaar van hun beroepsloopbaan doorgebracht hebben in dienst van één of meerdere ondernemingen bedoeld in artikel 1.Het bewijs van de jaren loopbaan moet worden geleverd door middel van legitimatiekaarten "rechthebbende"; 2° het bewijs leveren dat hun laatste werkgever op het ogenblik waarop de arbeidsonderbreking die voorafging aan hun invaliditeit, een aanvang nam, een in artikel 1 bedoelde onderneming was;3° tenminste 5 legitimatiekaarten "rechthebbende" hebben ontvangen tijdens de laatste 10 jaar die aan de toestand van invaliditeit voorafgaan of 7 legitimatiekaarten "rechthebbende" tijdens de laatste 15 jaar die aan de toestand van invaliditeit voorafgaan;4° het bewijs leveren dat zij zich tijdens het vakantiedienstjaar in een toestand van invaliditeit bevonden, door middel van een attest, met betrekking tot de invaliditeitsperiode van het in aanmerking komende vakantiedienstjaar.Dit attest moet, naargelang het geval, worden afgeleverd door de mutualiteit, het Fonds voor beroepsziekten of de verzekeringsinstelling; 5° het recht op het wettelijke vakantiegeld hebben uitgeput. § 2. Voor de toepassing van artikel 3, § 1, 2°, worden de arbeiders die op het ogenblik waarop de arbeidsongeschiktheid, voorafgaand aan hun toestand van invaliditeit, ingaat, gedurende minder dan 6 maanden volledig werkloos waren na een ontslag door een werkgever van de bouwnijverheid, gelijkgesteld met de arbeiders, die als laatste werkgever een werkgever van de bouwnijverheid hebben. HOOFDSTUK IV Bedrag en uitkeringsmodaliteiten van het vakantiegeld

Art. 4.Het bedrag van het vakantiegeld aan de invaliden wordt vastgesteld op 540 EUR voor het vakantiejaar 2013.

Art. 5.§ 1. Het vakantiegeld aan invaliden kan niet worden gecumuleerd met het wettelijke vakantiegeld of met de voordelen van bestaanszekerheid die door fbz-fse Constructiv worden toegekend, met uitzondering van de promotievergoeding. § 2. In geval van cumul gebeurt de toekenning van het vakantiegeld volgens de pro rata-regeling, waarbij 1/12de van het vakantiegeld voor invaliden wordt toegekend voor elke maand die niet wordt gedekt door het wettelijke vakantiegeld of door de in § 1 bedoelde voordelen. § 3. Voor de toepassing van de pro rata-regeling wordt een periode die aanvangt vóór de 16de van de maand, beschouwd als een volledige maand en wordt een periode die aanvangt na de 15de van de maand, geneutraliseerd.

Art. 6.Het vakantiegeld wordt uitbetaald tijdens het vakantiejaar. HOOFDSTUK V. - Procedure

Art. 7.De aanvraag voor toekenning van het door deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde voordeel moet bij fbz-fse Constructiv worden ingediend via een daartoe bestemd speciaal formulier, dat kan worden bekomen bij fbz-fse Constructiv.

De aanvraag kan worden ingediend hetzij door toedoen van een werknemersorganisatie die deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft ondertekend, hetzij rechtstreeks door de betrokkene.

Wanneer het om een eerste aanvraag gaat, moet de aanvraag vergezeld worden van de nodige stavende documenten.

Art. 8.Fbz-fse Constructiv stuurt jaarlijks een hernieuwingsformulier aan de gerechtigden op de aanvullende vergoeding. Het formulier moet behoorlijk ingevuld worden en teruggestuurd worden naar fbz-fse Constructiv.

De gerechtigde die het hernieuwingsformulier niet ambtshalve ontvangt, kan het bij fbz-fse Constructiv bekomen. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 9.In toepassing van de artikelen 8 en 10 van de statuten van het fbz-fse Constructiv, worden de gedeeltelijke administratieve opvolging, de indiening van de dossiers en de uitbetaling van het vakantiegeld toevertrouwd aan de vakorganisaties die deze collectieve arbeidsovereenkomst hebben ondertekend voor de gerechtigden die zich tot hen wenden. De andere gerechtigden wenden zich rechtstreeks tot fbz-fse Constructiv.

Art. 10.De Patronale Dienst bedoeld in artikel 23 van de statuten van het fbz-fse Constructiv is belast met de administratieve, boekhoudkundige en financiële organisatie van de verrichtingen die voortvloeien uit de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 11.De raad van bestuur van fbz-fse Constructiv bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten en de procedure die moet worden gevolgd bij het indienen en het behandelen van de aanvragen tot tussenkomst.

De bijzondere gevallen die niet op grond van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden opgelost, worden door de meest gerede partij voorgelegd aan de raad van bestuur van fbz-fse Constructiv. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Ze treedt in werking op 1 januari 2013. Ze houdt op van kracht te zijn op 31 december 2013.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^