Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 20 maart 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2023201505
pub.
20/03/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid op artikel 16, § 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 18 januari 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 22 december 2022;;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 2 februari 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers, vervangen bij het koninklijk besluit van 11 december 1974 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 september 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in de bepaling onder 1°, wordt het getal "12.887,13" vervangen door het getal "13.209,31"; b) in de bepaling onder 2°, wordt het getal "15.055,80" vervangen door het getal "15.432,20"; c) in de bepaling onder 3°, wordt het getal "10.312,77" vervangen door het getal "10.570,59"; d) in de bepaling onder 4°, wordt het getal "11.831,46" vervangen door het getal "12.127,25".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^