Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 maart 2023
gepubliceerd op 20 maart 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2023201499
pub.
20/03/2023
prom.
12/03/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 MAART 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 87, eerste lid, laatstelijk vervangen bij het koninklijk besluit van 10 juni 2001 en gewijzigd bij de wet van 30 september 2017, artikel 87, zevende lid, vervangen bij de wet van 24 december 2002 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, artikel 93, vijfde lid, artikel 93, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 februari 1998 en gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999 en artikel 98, eerste lid, vervangen bij de wet van 27 december 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 18 januari 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d.22 december 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 2 februari 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 212 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 05/07/2021 numac 2021203109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende : "Voor de gerechtigde wiens primaire ongeschiktheid of wiens invaliditeit een aanvang neemt vanaf 1 januari 2024, wordt het maximumbedrag van het loon vastgesteld op 105,1873 euro.".

Art. 2.In artikel 214, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 05/07/2021 numac 2021203109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 1° wordt het getal "44,5546" vervangen door het getal "45,6685";2° in de bepaling onder 2°, a), wordt het getal "35,4810" vervangen door het getal "36,1906";3° in de bepaling onder 2°, b), wordt het getal "30,4223" vervangen door het getal "31,0307".

Art. 3.In artikel 215bis, § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 01/08/1998 numac 1998022482 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/07/1998 pub. 25/07/1998 numac 1998022476 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 05/07/2021 numac 2021203109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt het getal "16,7946" vervangen door het getal "16,8786".

Art. 4.Artikel 237bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juli 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/2005 pub. 20/09/2005 numac 2005022796 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de herwaarderingscoëfficiënt van de invaliditeitsuitkeringen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juin 2021, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het bedrag van de invaliditeitsuitkering van de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid is aangevangen uiterlijk op 31 december 2007, wordt met ingang van 1 juli 2023 verhoogd met een herwaarderingscoëfficiënt van 0,95 pct. Deze herwaardering is evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214.".

Art. 5.Artikel 237bis/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019202586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 05/07/2021 numac 2021203109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt aangevuld met twee leden, luidende: "In afwijking van het eerste lid wordt voor de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid uiterlijk op 31 december 2023 de duur van vijf jaar bereikt, het bedrag van de invaliditeitsuitkering vanaf 1 juli 2023 met een herwaarderingscoëfficiënt van 2 pct. verhoogd. Deze herwaardering is evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214.

In afwijking van het eerste lid wordt voor de gerechtigde wiens arbeidsongeschiktheid uiterlijk op 31 december 2024 de duur van vijf jaar bereikt, het bedrag van de invaliditeitsuitkering vanaf 1 januari 2024 met een herwaarderingscoëfficiënt van 2 pct. verhoogd. Deze herwaardering is evenwel niet van toepassing op de gerechtigden die een minimumuitkering ontvangen, bedoeld in artikel 214.".

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023, met uitzondering van artikel 1 dat in werking treedt op 1 januari 2024.

Art. 7.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 maart 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^