Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 december 2018
gepubliceerd op 15 januari 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 2016 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018015528
pub.
15/01/2019
prom.
12/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/12/2018015528/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten sluiten tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 54, § 1, eerste en derde lid, vervangen door de wet van 22 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003535 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2003 type wet prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 sluiten en gewijzigd door de wetten 19 december 2008, 10 april 2014 en 17 juli 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten sluiten tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten;

Gelet op het advies van de Overeenkomstencommissie logopedisten - verzekeringsinstellingen, gegeven op 31 mei 2018;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 13 juni 2018;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 18 juni 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 juli 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting gegeven op 5 december 2018;

Gelet op het voorafgaand onderzoek van de noodzaak om een effectbeoordeling waarbij werd besloten dat geen effectbeoordeling is vereist;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 november 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/11/2016 pub. 02/12/2016 numac 2016022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten sluiten tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten wordt vervangen als volgt : "Voor het jaar 2017 wordt de jaarlijkse bijdrage van de verzekering voor geneeskundige verzorging, bedoeld in artikel 2, vastgesteld op : 2.537,12 euro voor de volledige bijdrage ; 1.230,12 euro voor de basisbijdrage.

Art. 2.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^