Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 tot vaststelling voor het jaar 2017 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, lid 16, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type wet prom. 12/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019030048 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type wet prom. 12/12/2018 pub. 08/10/2020 numac 2020031374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018014649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot toekenning van een sectorale aanmoedigingspremie voor het opnemen van bepaalde vormen van tijdskrediet en thematische verloven in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018014740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van8 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018014911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018014912 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de veralgemening van het sectorstelsel voor beroepsherinschakeling type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot vaststelling van de loonvoorwaarden vanaf 1 juli 2018 voor bepaalde sectoren die afhangen van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018015131 bron federale overheidsdienst justitie 12 DECEMBER 2018 - Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 51, § 2, van de wet van 25 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen en houdende wijziging van diverse koninklijke besluiten naar aanleiding van die inwerkingtredingen type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018015200 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012 betreffende het geldelijk statuut van het personeel AAJ - SASPE type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018015201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018015396 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de Belgische Staat en naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 17/12/2018 numac 2018015214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe om de goedkeuring vast te leggen van de beschermingsplannen en de herstelplannen alsook van de punten c), d) en g) van artikel 4, lid 2, van Verordening 2017/2196 van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de conventionele zware beroepen binnen de onderneming die valt onder het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (1) type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018015418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015497 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 2016 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018015571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de vaststelling van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018032551 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 04/01/2019 numac 2018040773 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de minimumduur van de werkperiode, de grens bijkomende prestaties voor deeltijdse werknemers en de uurroosterverstoring type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de continue dienstverlening type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018205211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende opleiding in de subsector voor verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018205209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het werkbaar werk en de instroom type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018205214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het individueel opleidingsrecht type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018205213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie - Brabant type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018205212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten aan de werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018205215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018205216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018205444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst van het sociaal fonds in de kosten voor het behalen van het rijbewijs en de vakbekwaamheid D van de werklieden van de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer (1) type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018205442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018205449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018205446 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018205447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de rechtsbijstand type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 02/01/2019 numac 2018205448 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de barema's en de formule indexering in de subsector van de afhandeling op de luchthavens type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018205818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018205979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de databank en het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018205631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vastlegging, voor 2018, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot invoering van een éénmalige premie aan de werknemers ter uitvoering van het non-profitakkoord 2017 in de Franse Gemeenschap voor bepaalde sectoren van het paritair subcomité voor de socio-culturele sector die afhangt van de Franse Gemeenschap : productieateliers, bibliotheken, culturele centra, jongerencentra, volwassenenonderwijs, sportfederaties, jongerenorganisaties, "PointCulture", lokale televisies type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018206178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot opheffing van artikel 14bis van het koninklijk besluit van 11 september 2016 tot wijzing van de artikelen 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van een artikel 139/1 in hetzelfde besluit, tot invoeging van een artikel 3/1 in het koninklijk besluit van 2 juni 2012 tot uitvoering van Hoofdstuk 6 van de wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord en tot invoeging van een artikel 5/1 in het koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende de ontslagcompensatievergoeding, met het oog op besparingen en anti-misbruik bepalingen type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018206431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 07/06/2019 numac 2019012711 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 23/01/2019 numac 2019040117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van maximum 7.500 euro aan VZW « Arbeid en Milieu » type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 02/09/2021 numac 2021021424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015427 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 111 734,76 euro aan de vzw Pro Velo voor begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015428 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit van 12 december 2018 houdende de toekenning van een subsidie van 2.40.397 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015483 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de vergunning van een beheersvennootschap van rechten om haar activiteiten in België uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de vergunning van een beheersvennootschap van rechten om haar activiteiten in België uit te oefenen type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.263, § 3 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015509 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven van investeringssubsidies voor erkende toeristische logiezen voor de oproepen in de jaren 2019 en 2020 type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 18/12/2018 numac 2018206338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « ACERTA Sociaal Verzekeringsfonds » belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019040104 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 2015 tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 11/02/2019 numac 2019040170 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het model van schild van de « vakantiedorpen »

decreet

type decreet prom. 12/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015436 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de ontvangstenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 12/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010285 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juni 2018 tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de culturele bescherming van het boek type decreet prom. 12/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019010783 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 12/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019040006 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 oktober 2016 betreffende de erkenning en de subsidiëring van partners die hulp verlenen aan rechtzoekenden type decreet prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040009 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting, en met het protocol, ondertekend te Tokio op 12 oktober 2016

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2018015680 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de eerste cohort van schoolinrichtingen die een sturingsplan moeten opstellen met als doel het sluiten van een doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015710 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 14 november 2018 inzake de subsidiëring van de organisatie van sportmodules en -programma's voor de promotie en ontwikkeling van sport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018015714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het Reglement van het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector betreffende de toegang tot programma's voor de personen met een zintuiglijke handicap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010097 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de tweede cohort van schoolinrichtingen die een sturingsplan moeten opstellen met als doel het sluiten van een doelstellingenovereenkomst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de prioritaire oriëntaties voor het jaar 2019 inzake subsidiëring van de organisatie van sportmodules en -programma's ter bevordering en ontwikkeling van sport type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019010096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014 tot bepaling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector IX, van het Comité van de plaatselijke en provinciale openbare diensten, 2de afdeling en van het Onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 18/01/2019 numac 2019010286 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van vergunningen aan de lokale televisiezenders type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van een operator belast met een initiatief inzake opvoeding tot de media dat betrekking heeft op het kosteloze bezoek van beroepsjournalisten in de schoolinrichtingen. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanwijzing van een operator, belast met het organiseren van een initiatief inzake opvoeding tot de media dat betrekking heeft op de programmering, tegen verminderde prijzen, van films in bioscoopzalen voor de leerlingen van de schoolinrichtingen van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs dat door de Franse Gemeenschap wordt georganiseerd of gesubsidieerd en op de verwezenlijking van pedagogische instrumenten die gepaard gaan met die films. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanwijzing als operator belast met een initiatief inzake opvoeding tot de media in verband met de dagbladpers en inzake aankoop van dagbladen die kosteloos ter beschikking worden gesteld van schoolinrichtingen en andere instellingen. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een documentatiecentrum voor opvoeding tot de media. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een documentatiecentrum voor opvoeding tot de media. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019010413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van een documentatiecentrum voor opvoeding tot de media. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019040008 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de vijfde beheersovereenkomst van de « Radio-Télévision belge de la Communauté française » voor de jaren 2019 tot en met 2022 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019040100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Overlegcomité opgericht tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-Centra erkend door de Regering

programmadecreet

type programmadecreet prom. 12/12/2018 pub. 15/01/2019 numac 2019010211 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake de regeling van de begroting en van de boekhouding, de begrotingsfondsen, hoger onderwijs en onderzoek, kind, het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, schoolgebouwen, de financiering van infrastructuren voor de Cité des métiers van Charleroi, de uitvoering van de hervorming van de initiële opleiding van de leerkrachten

erratum

type erratum prom. 12/12/2018 pub. 29/01/2019 numac 2019030052 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake de regeling van de begroting en van de boekhouding, de begrotingsfondsen, hoger onderwijs en onderzoek, kind, het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, schoolgebouwen, de financiering van infrastructuren voor de Cité des métiers van Charleroi, de uitvoering van de hervorming van de initiële opleiding van de leerkrachten. - Erratum type erratum prom. 12/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019030146 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het Reglement van het Adviescollege van de Hoge raad voor de audiovisuele sector betreffende de toegang tot programma's voor de personen met een zintuiglijke handicap. - Erratum
^