Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 juni 2001
gepubliceerd op 21 juni 2001

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld en van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen

bron
ministerie van financien
numac
2001003246
pub.
21/06/2001
prom.
11/06/2001
ELI
eli/besluit/2001/06/11/2001003246/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld en van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd door de wetten van 22 juli 1991, 28 juli 1992, 22 maart 1993, 22 juli 1993, 6 augustus 1993, 4 april 1995, 18 juni 1996, 12 december 1996 en 15 juli 1998, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op de wet van 22 juli 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, gewijzigd door de wetten van 22 maart 1993, 6 augustus 1993, 4 april 1995, 18 oktober 1996, 15 juli 1998 en 30 oktober 1998, inzonderheid op artikel 7, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 14 juni 1994, 16 november 1994, 30 september 1997, 3 december 1997, 26 november 1998 en 20 januari 1999, inzonderheid op artikel 49;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 29 november 1993, 14 juni 1994, 12 augustus 1994, 4 mei 1995, 30 september 1997, 26 november 1998, 17 december 1998 en van 20 januari 1999, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat de instellingen die rekeningen van gedematerialiseerde effecten bijhouden, maandelijks statistische opgaven van het uitstaand bedrag aan deze effecten dienen te verschaffen;

Overwegende dat een trimestriële mededeling van de statistische opgaven volstaat en dat het aangewezen is de maandelijkse periodiciteit te vervangen door een trimestriële periodiciteit, teneinde de administratieve last van de rekeninghouders te verlichten;

Overwegende dat deze statistische opgaven op verschillende punten moeten aangepast worden om enerzijds, een meer gedetailleerde sectorale en geografische opsplitsing van de statistische gegevens te verkrijgen en, anderzijds, om niet langer pertinente onderscheiden af te schaffen;

Overwegende dat de operaties van cessiere-trocessie een grote groei hebben gekend gedurende de voorbije jaren;

Overwegende dat het noodzakelijk is om over de statistische gegevens betreffende de operaties van cessie-retrocessie te beschikken;

Overwegende dat de statistische opgaven in die zin moeten aangepast zijn vanaf september 2001; dat de inhoud van onderhavig besluit dus zonder uitstel ter kennis van de instellingen die rekeningen bijhouden dient gebracht te worden opdat zij de nodige maatregelen kunnen treffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 49, lid 1, van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, wordt het woord "maandelijks" vervangen door het woord "trimestrieel".

Art. 2.De formulieren waarvan sprake in artikel 49 van hetzelfde koninklijke besluit, worden vervangen door de formulieren die de bijlagen 1 tot 4 van onderhavig besluit uitmaken.

Art. 3.In artikel 8, lid 1, van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen wordt het woord "maandelijks" vervangen door het woord "trimestrieel".

Art. 4.Het formulier waarvan sprake in artikel 8 van hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen door het formulier dat het bijlage 5 van onderhavig besluit uitmaakt.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2001. Het is voor het eerst van toepassing op de statistische opgaven betreffende de toestand van september 2001.

Art. 6.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 juin 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^